Komisija za sprovođenje postupka otpisa i otuđenja motornih vozila u javnoj svojini Opštine Bajina Bašta imenovana Rešenjem predsednika opštine  Bajina Bašta 01broj 404-87/2018 od 20.novembra 2018.godine, na osnovu Odluke o otpisu i otuđenju osnovnih sredstava 01broj 06-34/2018 od 13.novembra 2018.godine i Zaključka opštinskog veća u vezi  otuđenja pokretnih stvari – vozila u javnoj svojini Opštine Bajina Bašta  neposrednom pogodbom 01broj  06-55/019 od 14.decembra 2019. godine, raspisuje

O g l a s

za otuđenje pokretnih stvari–vozila iz javne svojine opštine Bajina Bašta  neposrednom pogodbom

Nakon dva neuspela postupka javnog nadmetanja raspisuje se oglas za otuđenje pokretnih stvari – motornog  vozila u javnoj svojini Opštine Bajina Bašta  neposrednom pogodbom i to:

  1. putničkog vozila VAZ LADA model NIVA 1700 21213 ,broj šasije XTA 21213021646807 ,broj motora 2121377011755, proizvedena 2002 godine ,registarskih oznaka VB004FI, neregistrovan.

Uslovi otuđenja: Motorno vozilo se prodaje u viđenom stanju, a troškove poreza na prenos apsolutnih prava, troškove overe ugovora, troškove preuzimanja i transporta vozila snosi kupac.

Podaci o predmetima otuđenja: Pregled vozila koje je predmet otuđenja neposrednom pogodbom zainteresovana lica mogu izvršiti na parkingu u ulici Dušana Višića broj 28, svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 časova, a više informacija se može dobiti u Opštinskoj upravi Opštine Bajina Bašta , ul. Dušana Višića  br.28. Kontakt osoba: Suzana Tadić ,dipl.pravnik ,telefon: 031/862-366.

Cena: Nakon dva neuspela postupka javnog nadmetanja  prodajna cena je predmet dogovora između strana u kupoprodajnom ugovoru, odnosno pristupa se neposrednoj pogodbi.

Smatra se da je učesnik pre postupka neposredne pogodbe obavio razgledanje vozila i da svoju ponudu zasniva na sopstvenoj proceni stanja vozila.

Učesnici: Pravo učešća u postupku neposredne pogodbe imaju sva pravna i fizička lica.

Podnošenje prijave:Prijave se podnose u zatvorenim kovertama na adresu: Opštinska uprava opštine Bajina Bašta , ul.Dušana Višića  br. 28, 31250 Bajina Bašta , sa naznakom: «Komisiji za sprovođenje postupka otuđenja motornog vozila u javnoj svojini Opštine Bajina Bašta  – NE OTVARAJ“ ili neposredno na pisarnici Opštine.

Prijava mora da sadrži:

za fizička lica: ime i prezime, prebivalište, adresu, potpis i JMBG podnosioca prijave, fotokopiju lične karte, lično ime zastupnika, odnosno punomoćnika ako podnosilac prijave koji je fizičko lice ne učestvuje lično u postupku, uredno ovlašćenje za zastupanje , sa naznakom „za učešće u postupku otuđenjamotornog vozila u javnoj svojini Opštine Bajina Bašta neposrednom pogodbom“.

– za pravna lica: naziv, odnosnoposlovno ime i sedište, potpis od strane ovlašćenog lica i pečat, izvod ili rešenje o upisu u Registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar, potvrdu o poreskom identifikacionom broju (PIB) , sa naznakom „za učešće u postupku otuđenja motornog vozila u javnoj svojini Opštine Bajina Bašta  neposrednom pogodbom“.

Postupak neposredne pogodbe sprovešće se i u slučaju da pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna prijava.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cena.

Tokom pregovaranja ponuđači svoje ponude dostavljaju Komisiji u zatvorenoj koverti sa iznosom ponuđene cene i potpisom ponuđača.

Učesnik koji ponudi najviši iznos kupoprodajne cen epotpisuje izjavu o visini ponuđene cene.

Opština Bajina Bašta na strani prodavca zaključuje ugovor o otuđenju vozila sa učesnikom koji je ponudio najviši iznos kupoprodajne cene u roku od 7 dana od dana održavanja  postupka otuđenja motornih vozila u javnoj svojini Opštine Bajina Bašta  neposrednom pogodbom  .

Najpovoljniji ponuđač je dužan da u naznačenom roku uplati prodavcu ukupnu kuopoprodajnu cenu i dostavi dokaz o uplati .Predaja vozila vrši po potpisivanju Ugovora i isplati kupoprodajne cene.

Ukoliko najpovoljniji  ponuđač ne zaključi ugovor u propisanom roku  predmetno motorno vozilo  biće ponuđeno drugom po redu najpovoljnijem ponuđaču .

Oglas ostaje otvoren 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja  na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Bajina Bašta  i na zvaničnom sajtu Opštine Bajina Bašta , odnosno u vremenu od 21. januara 2020. godine zaključno sa 30. januarom 2020. godine do 15,00 časova.

Otvaranje prijava i sprovođenje postupka neposredne pogodbe obaviće se javno u prisustvu članova Komisije za sprovođenje postupka otuđenja motornog vozila u javnoj svojini Opštine Bajina Bašta dana 31. januara 2020. godine ( PETAK  ) u sali za sednice Skupštine  opštine Bajina Bašta , s početkom u 11.00 časova.               

Podelite ovu vest:

There are no comments yet.

Ostavite odgovor

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Veličina slova