На основу Одлуке Скупштине општине Бајина Башта о отпису и отуђењу основних средстава  01 Број: 06-34/2018 од 13.новембра 2018.године и Решења председника општине Бајина Башта 01 број 404-87/2018 од 20.новембра 2018. године

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА
БАЈИНА БАШТА
Ул. Душана Вишића бр. 28.

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ
ради отуђења моторних возила  у јавној својини

I

 Предмет отуђења су моторна возила у јавној својини општине Бајина Башта и то:

-путничко моторно возило марке:VAZ LADA, модел NIVA 1700 21213,број шасије XTA21213021646807, број мотора 212137011755, година производње 2002,рег.ознака  BB 004-FI;

-путничко моторно возило марке:SKODA, модел OKTAVIA A5 ELEGANCE 1,6 TDI,број шасије TMBBT21Z4C2189477, број мотора CAYM75037, година производње 2012,рег.ознака BB 001 BB;

-путничко моторно возило марке: SKODA, модел OKTAVIA ELEGANCE 2.0 TDI број шасије TMBBЕ21Z372145485, број мотора BKD 872127, година производње 2007,рег.ознака BB 005-HT.

II

Предметна возила  се отуђују из јавне својине по тржишним условима  , у виђеном стању без права купца на накнадне рекламације .

III

Отуђење моторних возила  из јавне својине општине Бајина Башта из става I овог огласа се врши путем јавног надметања, по најнижој почетној  цени израженој у динарима  и то за :

1. путничко моторно возило марке:VAZ LADA, модел NIVA 1700 21213,број шасије XTA21213021646807, број мотора 212137011755, година производње 2002;у износу од 82.857,70 динара .

2.путничко моторно возило марке:SKODA, модел OKTAVIA A5 ELEGANCE 1,6 TDI,број шасије TMBBT21Z4C2189477, број мотора CAYM75037, година производње 2012, у износу од 727.441,21 динара.

3.путничко моторно возило марке: SKODA, модел OKTAVIA ELEGANCE 2.0 TDI број шасије TMBBЕ21Z372145485, број мотора BKD 872127, година производње 2007., у износу од 397.867,36 динара .

IV

Возила  из става I овог огласа, налазе се на паркингу зграде Општине Бајина Башта и  иста се могу разгледати сваког радног дана од 10 часова до 14 часова све до дана одржавања јавног надметања.

Сва ближа обавештења и информације у вези са продајом возила могу се добити  у времену од 07 часова до 15 часова у канцеларији број 15, у просторијама Општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр.28, телефон број 031 862-366 ,контакт особа Тадић Сузана ,дипл.правник ,председник комисије .

V

Лицитациони корак се одређујеу следећим износима:

-за отуђење возила  из става III тачка 1, у износу од 1.000,00 динара

-за отуђење возила  из става IIIтачка  2 и 3, у износу од 10.000,00динара.

VI

Право учешћа на јавном надметању имају сва физичка и правна лица која су поднела благовремене и потпуне пријаве.

Пријава мора бити читко попуњена са назначеним редним бројем и назнаком  моторног возила из овог огласа, за коју се лице пријављује.

Пријава за учешће на надметању мора да садржи:

– за правна лица: назив, односно пословно име, седиште, матични број и ПИБ, број телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. Уз пријаву се обавезно прилаже извод из регистра привредних субјеката, у оригиналу или овереној копији и потврда о ПИБ-у, уредно овлашћење за заступање, доказ о уплати депозита

– за физичка лица: име и презиме, адресу становања, број телефона, ЈМБГ, фотокопија личне карте. Уз пријаву се прилаже доказ о уплати депозита.

-приватни предузетник уз пријаву доставља и извод из регистра надлежног органа у оригиналу или овереној копији и потврду о ПИБ-у, доказ о уплати депозита.

У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити оверено од надлежног органа и садржати овлашћење да можелицитирати у име даваоца овлашћења те да може лицитирати цену неограничену по износу.

Сви учесници у јавном надметању уз пријаву морају доставити оригинал доказ о уплати депозита који износи 10% од утврђене почетне цене из става III овог огласа Комисији за спровођење јавног надметања.

Уплату извршити на жиро рачун – Примања од продаје покретних ствари  у корист нивоа општине бр. 840-812151843-08, са позивом на број одобрења 97-77-007.

Пријаве за учешће на јавном надметању, са потребним доказима назначеним у овом огласу, достављају се у затвореној коверти на адресу: Општинска управа Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр.28, са назнаком: „Комисији за спровођење поступка отуђења моторних возила  јавним надметањем “ са назначеним редним бројем возила из става III овог јавног огласа, за коју се лице пријављује, поштом или непосредно у писарници Општинске управе Бајина Башта.

Рок за подношење пријаве са документацијом је 28.фебруара.  2019 године. Благовременом ће се сматрати све пријаве које стигну у Општинску управу Бајина Башта до 15:00 часова 28.фебруара 2019.године.

Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве не могу учествовати у поступку јавног надметања.

Регистарција учесника почиње сат и по пре почетка јавног надметања а завршава се пола сата пре почетка јавног надметања, односно од 09h до 10:30h у згради Општине Бајина Башта ул. Душана Вишића број 28- у сали за седнице Скупштине општине Бајина Башта.

VII

Јавно надметање ће се одржати дана 01.марта. 2019.године са почетком у  11  часова у згради Општине Бајина Башта ул. Душана Вишића број 28- у сали за седнице Скупштине општине Бајина Башта.

VIII

Поступак јавног надметања спроводи Комисија за спровођење поступка отуђења моторних возила јавним надметањем.

Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном надметању, сматраће се да је одустао од пријаве.

Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава, на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем, ако почетну цену по којој се моторна возила  отуђују прихвати као купопродајну цену, с тим да уколико не прихвати купопродајну цену, губи право на враћање депозита.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена.

Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене потписује изјаву о висини понуђене цене.

IX

Општина Бајина Башта на страни продавца закључује уговор о отуђењу возила са учесником који је понудио највиши износ купопродајне цене у року од 7 дана од дана одржавања јавног надметања .

Лице које предметна возила прибави у својину дужно је да излицитирани износ, умањен за уплаћени износ депозита, уплати у року од 7 дана од дана закључења уговора о отуђењу, односно прибављању у својину.

Уколико најбољи понуђач не закључи уговор у прописаном року или не уплати излицитиран износ умањен за висину депозита, губи право на повраћај депозита а предметна моторна возила  биће предмет новог јавног надметања.

X

Учесници јавног надметања који нису стекли статус најповољнијег понуђача имају право на повраћај депозита у року од 15 дана од дана јавног надметања. Понуђачи су у обавези да, у обрасцу захтева за повраћај депозита, упишу тачан број рачуна и назив банке за повраћај.

XI

Све трошкове у вези са закључењем уговора ,порезом на пренос апсолутних права као и свим другим јавним дажбинама ,сноси купац возила.Овај оглас ће се објавити на огласној табли Општинске управе Бајина Башта, дневном листу Данас и на интернет страници www.bajinabasta.rs.

 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Поделите ову вест:

Још нема коментара за ову вест.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити јавно видиљива. Обавезна поља су означена са (*).

Величина слова