Na osnovu Odluke Skupštine opštine Bajina Bašta o otpisu i otuđenju osnovnih sredstava  01 Broj: 06-34/2018 od 13.novembra 2018 .godine ,Rešenja predsednika opštine Bajina Bašta 01 broj 404-87/2018 od 20.novembra 2018. godine i Odluke Opštinskog veća  opštine  Bajina Bašta o umanjenju početne licitacione vrednosti za prodaju pokretnih stvari  01 broj 06-25/2019 od 24.maja 2019.godine

OPŠTINA BAJINA BAŠTA
BAJINA BAŠTA
Ul. Dušana Višića br. 28.

O G L A Š A V A

JAVNO NADMETANjE
radi otuđenja motornih vozila  u javnoj svojini

I

Predmet otuđenja su motorna vozila u javnoj svojini opštine Bajina Bašta i to:

-putničko motorno vozilo marke:VAZ LADA, model NIVA 1700 21213,broj šasije XTA21213021646807, broj motora 212137011755, godina proizvodnje 2002,reg.oznaka  BB 004-FI;

-putničko motorno vozilo marke: SKODA, model OKTAVIA ELEGANCE 2.0 TDI broj šasije TMBBE21Z372145485, broj motora BKD 872127, godina proizvodnje 2007,reg.oznakaBB 005-HT.

II

Predmetna vozila  se otuđuju iz javne svojine po tržišnim uslovima  , u viđenom stanju bez prava kupca na naknadne reklamacije .

III

Otuđenje motornih vozila  iz javne svojine opštine Bajina Bašta iz stava I ovog oglasa se vrši putem javnog nadmetanja, po najnižoj početnoj  ceni izraženoj u dinarima  i to za :

 1.putničko motorno vozilo marke:VAZ LADA, model NIVA 1700 21213,broj šasije XTA21213021646807, broj motora 212137011755, godina proizvodnje 2002;u iznosu od 66.286,16 dinara .

  1. putničko motorno vozilo marke: SKODA, model OKTAVIA ELEGANCE 2.0 TDI broj šasije TMBBE21Z372145485, broj motora BKD 872127, godina proizvodnje 2007., u iznosu od 318.293,88 dinara .

IV

Vozila iz stava I ovog oglasa, nalaze se na parkingu zgrade Opštine Bajina Bašta i  ista se mogu razgledati svakog radnog dana od 10 časova do 14 časova sve do dana održavanja javnog nadmetanja.

Sva bliža obaveštenja i informacije u vezi sa prodajom vozila mogu se dobiti  u vremenu od 07 časova do 15 časova u kancelariji broj 15, u prostorijama Opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br.28, telefon broj 031 862-366 ,kontakt osoba Tadić Suzana ,dipl.pravnik ,predsednik komisije .

V

Licitacioni korak se određuje u sledećim iznosima:

-za otuđenje vozila  iz stava III tačka 1 u iznosu od 1.000,00 dinara

-za otuđenje vozila  iz stava III tačka  2  u iznosu od 10.000,00 dinara.

VI

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva fizička i pravna lica koja su podnela blagovremene i potpune prijave.

Prijava mora biti čitko popunjena sa naznačenim rednim brojem i naznakom motornog vozila iz ovog oglasa, za koju se lice prijavljuje.

Prijava za učešće na nadmetanju mora da sadrži:

– za pravna lica: naziv, odnosno poslovno ime, sedište, matični broj i PIB, broj telefona i mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica i overena pečatom. Uz prijavu se obavezno prilaže izvod iz registra privrednih subjekata, u originalu ili overenoj kopiji i potvrda o PIB-u, uredno ovlašćenje za zastupanje, dokaz o uplati depozita

– za fizička lica: ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona, JMBG, fotokopija lične karte. Uz prijavu se prilaže dokaz o uplati depozita.

-privatni preduzetnik uz prijavu dostavlja i izvod iz registra nadležnog organa u originalu ili overenoj kopiji i potvrdu o PIB-u,dokaz o uplati de pozita.

U slučaju da podnosioca prijave zastupa punomoćnik, punomoćje za zastupanje mora biti overeno od nadležnog organa i sadržati ovlašćenje da moželicitirati u ime davaoca ovlašćenja te da može licitirati cenu neograničenu po iznosu.

Svi učesnici u javnom nadmetanju uz prijavu moraju dostaviti original dokaz o uplati depozita koji iznosi 10% od utvrđene početne cene iz stava III ovog oglasa Komisiji za sprovođenje javnog nadmetanja.

Uplatu izvršiti na žiro račun – Primanja od prodaje pokretnih stvari  u korist nivoa opštine br. 840-812151843-08, sa pozivom na broj odobrenja 97-77-007.

Prijave za učešće na javnom nadmetanju, sa potrebnim dokazima naznačenim u ovom oglasu, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Opštinska uprava Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br.28,sa naznakom: „Komisiji za sprovođenje postupka otuđenja motornih vozila  javnim nadmetanjem “ sa naznačenim rednimbrojem vozila iz stava III ovog javnog oglasa, za koju se lice prijavljuje,poštom ili neposredno u pisarnici Opštinske uprave Bajina Bašta.

Rok za podnošenje prijave sa dokumentacijom je 05.avgust 2019 godine. Blagovremenom će se smatrati sve prijave koje stignu u Opštinsku upravu Bajina Bašta do 15:00 časova 05.avgusta 2019.godine.

Podnosioci neblagovremene ili nepotpune prijave ne mogu učestvovati u postupku javnog nadmetanja.

Registarcija učesnika počinje sat i po pre početka javnog nadmetanja a završava se pola sata pre početka javnog nadmetanja, odnosno od 09h do 10:30h u zgradi Opštine Bajina Bašta ul. Dušana Višića broj 28- u sali za sednice Skupštine opštine Bajina Bašta.

VII

Javno nadmetanje će se održati dana 6.avgusta . 2019.godine sa početkom u  11  časova u zgradi Opštine Bajina Bašta ul. Dušana Višića broj 28- u sali za sednice Skupštine opštine Bajina Bašta.

VIII

Postupak javnog nadmetanja sprovodi Komisija za sprovođenje postupka otuđenja motornih vozila javnim nadmetanjem.

Ukoliko podnosilac blagovremene i potpune prijave ne pristupi javnom nadmetanju, smatraće se da je odustao od prijave.

Postupak javnog nadmetanja sprovešće se i u slučaju da pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna prijava, na osnovu koje se podnosilac registruje i proglašava kupcem, ako početnu cenu po kojoj se motorna vozila  otuđuju prihvati kao kupoprodajnu cenu, s tim da ukoliko ne prihvati kupoprodajnu cenu, gubi pravo na vraćanje depozita.

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cena.

Učesnik koji ponudi najviši iznos kupoprodajne cene potpisuje izjavu o visini ponuđene cene.

IX

Opština Bajina Bašta na strani prodavca zaključuje ugovor o otuđenju vozila sa učesnikom koji je ponudio najviši iznos kupoprodajne cene u roku od 7 dana od dana održavanja javnog nadmetanja .

Lice koje predmetna vozila pribavi u svojinu dužno je da izlicitirani iznos, umanjen za uplaćeni iznos depozita, uplati u roku od 7 dana od dana zaključenja ugovora o otuđenju, odnosno pribavljanju u svojinu.

Ukoliko najbolji ponuđač ne zaključi ugovor u propisanom roku ili ne uplati izlicitiran iznos umanjen za visinu depozita, gubi pravo na povraćaj depozita a predmetna motorna vozila  biće predmet novog javnog nadmetanja.

X

Učesnici javnog nadmetanja koji nisu stekli status najpovoljnijeg ponuđača imaju pravo na povraćaj depozita u roku od 15 dana od dana javnog nadmetanja. Ponuđači su u obavezi da, u obrascu zahteva za povraćaj depozita, upišu tačan broj računa i naziv banke za povraćaj.

XI

Sve troškove u vezi sa zaključenjem ugovora ,porezom na prenos apsolutnih prava kao i svim drugim javnim dažbinama ,snosi kupac vozila.Ovaj oglas će se objaviti na oglasnoj tabli Opštinske uprave Bajina Bašta, dnevnom listu Danas i na internet stranici www.bajinabasta.rs.

 

KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE JAVNOG NADMETANjA

Podelite ovu vest:

Još nema komentara za ovu vest.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti javno vidiljiva. Obavezna polja su označena sa (*).

Veličina slova