Na osnovu Zaključka Štaba  za vanredne situacije opštine Bajina Bašta 06 br.8-2/2020-27 30.06.2020. godine i u skladu sa članom 15. stav 3. Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode (“Sl.glasnik RS” br. 112/2015- u daljem tekstu: Zakon) postupak za pružanje pomoći pokreće se prijavom štete.

Članom 11. tačka 2. Zakona  definisan je uslov za ostvarivanje prava na pomoć a to je  da je šteta prijavljena u skladu sa Zakonom.

Opštinska uprava Bajina Bašta  poziva građane da prijave nastalu štetu na stambenim objektima TOKOM OBILNIH KIŠNIH PADAVINA u drugoj polovini juna 2020. godine  u roku od 15 dana od dana objavljivanja poziva, odnosno do 16.07.2020. godine.

Obrasci za prijavu štete se preuzimaju na pisarnici opštinske uprave Bajina Bašta.

Svaki oštećeni građanin mora prijaviti štetu jer je članom 21. Zakona jasno definisano da se rokovi za odlučivanje računaju od dana podnošenja prijave

Rok za odlučivanje, odnosno postupanje po prijavi, zahtevu ili drugom podnesku podnetom na mestu iz stava 1. ovog člana, računa se od dana podnošenja prijave, zahteva ili drugog podneska. Postupak kojim se utvrđuje pravo na pomoć se vodi u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak, ukoliko ovim zakonom nije drugačije određeno.

Dakle, vlasnik objekta koji je pretrpeo štetu mora da popuni prijavu štete, nezavisno od toga da li je komisija već bila i uzela podatke. Prijava je uslov za dobijanje pomoći.

Načelnik

Opštinske uprave Bajina Bašta

Jelena Filipović

Podelite ovu vest:

There are no comments yet.

Ostavite odgovor

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Veličina slova