Поштовани корисници јавних површина,

 

Обавештавамо вас да је 1. јануара 2019. године, ступила на снагу Одлука о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“, бр. 11/2018).

Доношењу одлуке претходило је доношење Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“, бр. 95/2018).

Највиши износ накнаде за коришћење јавне површине прописан је Законом.

Одлуком се утврђује висина накнаде, олакшице, начин достављања и садржај података о коришћењу јавне површине.

Критеријум за прописивање висине накнаде су: време коришћења простора, зона у којој се налази простор и техничко-употребне карактеристике простора.

Основица накнаде за коришћење простора на јавној површини је површина коришћеног простора изражена у метрима квадратним (м²).

Одељење за инспекцијске послове и комуналне делатности, по основу писаног захтева, доноси решење којим се одобрава заузеће јавне површине, у складу са општинском одлуком којом се регулише заузеће јавне површине.

Подаци о подносиоцу захтева су:

-за правно лице: назив и адреса седишта правног лица, порески идентификациони број, матични број и текући рачун;

-за физичка лица-предузетник: име и презиме, назив радње са адресом, порески идентификациони број, матични број радње, текући рачун радње, ЈМБГ и адреса становања физичког лица;

-податке о испуњености услова за остваривање права на ослобађање.

Накнаду за коришћење јавне површине,  према површини корисног простора, сразмерно времену коришћења тог простора или према техничко-употребним карактеристикама објекта, утврђује Одељење за послове финансија, буџета и рачуноводства, Одсек за наплату јавних прихода.

Обвезник накнаде дужан је да утврђену обавезу по основу накнаде плати до 15. у месецу за претходни месец, а за месеце за које је обавеза доспела у моменту уручења решења у року од 15 дана од дана достављања решења.

 

Општинска управа

Одељење за инспекцијске послове и комуналне делатности

Поделите ову вест:
Величина слова