Poštovani korisnici javnih površina,

 

Obaveštavamo vas da je 1. januara 2019. godine, stupila na snagu Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Bajina Bašta („Sl. list opštine Bajina Bašta“, br. 11/2018).

Donošenju odluke prethodilo je donošenje Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Sl. glasnik RS“, br. 95/2018).

Najviši iznos naknade za korišćenje javne površine propisan je Zakonom.

Odlukom se utvrđuje visina naknade, olakšice, način dostavljanja i sadržaj podataka o korišćenju javne površine.

Kriterijum za propisivanje visine naknade su: vreme korišćenja prostora, zona u kojoj se nalazi prostor i tehničko-upotrebne karakteristike prostora.

Osnovica naknade za korišćenje prostora na javnoj površini je površina korišćenog prostora izražena u metrima kvadratnim (m²).

Odeljenje za inspekcijske poslove i komunalne delatnosti, po osnovu pisanog zahteva, donosi rešenje kojim se odobrava zauzeće javne površine, u skladu sa opštinskom odlukom kojom se reguliše zauzeće javne površine.

Podaci o podnosiocu zahteva su:

-za pravno lice: naziv i adresa sedišta pravnog lica, poreski identifikacioni broj, matični broj i tekući račun;

-za fizička lica-preduzetnik: ime i prezime, naziv radnje sa adresom, poreski identifikacioni broj, matični broj radnje, tekući račun radnje, JMBG i adresa stanovanja fizičkog lica;

-podatke o ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na oslobađanje.

Naknadu za korišćenje javne površine,  prema površini korisnog prostora, srazmerno vremenu korišćenja tog prostora ili prema tehničko-upotrebnim karakteristikama objekta, utvrđuje Odeljenje za poslove finansija, budžeta i računovodstva, Odsek za naplatu javnih prihoda.

Obveznik naknade dužan je da utvrđenu obavezu po osnovu naknade plati do 15. u mesecu za prethodni mesec, a za mesece za koje je obaveza dospela u momentu uručenja rešenja u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

 

Opštinska uprava

Odeljenje za inspekcijske poslove i komunalne delatnosti

Podelite ovu vest:
Veličina slova