Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-is, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19) i čl. 88. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/19)

OPŠTINSKA UPRAVA  BAJINA BAŠTA

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU

urbanističkog projekta za izgradnju

poslovnog objekta na kat. parceli br. 1668/5 KO Crvica opština Bajina Bašta

  1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Opštinske uprave Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića 28, kancelarija br. 14, od 24. do 31. decembra 2019. godine, svakog radnog dana od 7 do 15 časova.
  2. Naručilac predmetnog Urbanističkog projekta je SPR „VRATA-RADOVANOVIĆ“, ul. Jerneja Kopitara 5, Bajina Bašta.
  3. Urbanistički projekat urađen je od strane Biroa za projektovanje „AVENIJA PRO“, Momira Lazarevića Buca 1, Zlatibor, odgovorni urbanista Ivana Lj. Mitrović, licenca br. 200 1450 14.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirano rešenje u pisanoj formi dostave Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove, najkasnije do 31. decembra 2019. godine.

Podelite ovu vest:
Veličina slova