Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-is, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 64/15)

OPŠTINSKA UPRAVA  BAJINA BAŠTA

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU

urbanističkog projekta za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta na kat. parceli br. 881 K.O. Bajina Bašta,

opština Bajina Bašta

  1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Opštinske uprave Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića 28, kancelarija br. 14, od 03. do 10. juna 2019. godine, svakog radnog dana od 10 do 15 časova.
  2. Naručioci predmetnog Urbanističkog projekta su Marko Marković iz Gvozca, Maksimović Goran iz Rače i Marijana Brunec, Ul. Braće Ninčić br. 24, sve opština Bajina Bašta
  3. Urbanistički projekat urađen je od strane  preduzeća SGR „MODUL“ Užice, Ul. Kralja Petra I br. 112.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirano rešenje u pisanoj formi dostave Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove, najkasnije do 10. juna 2019. godine.

Podelite ovu vest:
Veličina slova