На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-ис, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 64/15)

ОПШТИНСКА УПРАВА  БАЈИНА БАШТА

Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

доградњe вишепородичног стамбеног објекта у улици Рајка Тадића 33, на к.п.бр. 751/13 К.О. Бајина Башта,

општина Бајина Башта

  1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Општинске управе Бајина Башта, Ул. Душана Вишића 28, канцеларија бр. 14, од до 09. октобра 2018. године, сваког радног дана од 10 до 15 часова.
  2. Наручилац предметног Урбанистичког пројекта је Ђокић Дарко, Солотуша, општина Бајина Башта.
  3. Урбанистички пројекат урађен је од стране „АГ БИРО“ доо – Ужице, ул. Курлагина 10, Ужице, одговорни урбаниста Невенка Петровић, дипл. инж. арх.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирано решење у писаној форми доставе Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове, најкасније до 09. октобра 2018. године.

Поделите ову вест:
Величина слова