Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-is, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 64/15)

OPŠTINSKA UPRAVA  BAJINA BAŠTA

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU

dogradnje višeporodičnog stambenog objekta u ulici Rajka Tadića 33, na k.p.br. 751/13 K.O. Bajina Bašta,

opština Bajina Bašta

  1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Opštinske uprave Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića 28, kancelarija br. 14, od do 09. oktobra 2018. godine, svakog radnog dana od 10 do 15 časova.
  2. Naručilac predmetnog Urbanističkog projekta je Đokić Darko, Solotuša, opština Bajina Bašta.
  3. Urbanistički projekat urađen je od strane „AG BIRO“ doo – Užice, ul. Kurlagina 10, Užice, odgovorni urbanista Nevenka Petrović, dipl. inž. arh.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirano rešenje u pisanoj formi dostave Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove, najkasnije do 09. oktobra 2018. godine.

Podelite ovu vest:
Veličina slova