Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-is, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 64/15)

OPŠTINSKA UPRAVA  BAJINA BAŠTA

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU

URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU STAMBENOG OBJEKTA ZA POTREBE SEOSKOG DOMAĆINSTVA NA KAT. PARCELI BR. 1284/6 KO ZAOVINE, VEŽANjA, OPŠTINA BAJINA BAŠTA

  1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Opštinske uprave Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića 28, kancelarija br. 14, od 21. do 28.avgusta 2018. godine, svakog radnog dana od 10 do 15 časova.
  2. Naručilac predmetnog Urbanističkog projekta je Jasmina Stanković iz Zaovina br. 353.
  3. Urbanistički projekat urađen je od strane preduzeća „EKO URBO PLAN“ doo Užice, Ul. Nikole Pašića 38b.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirano rešenje u pisanoj formi dostave Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove, najkasnije do 28. avgusta 2018. godine.

Podelite ovu vest:
Veličina slova