На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-ис, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 64/15)

ОПШТИНСКА УПРАВА  БАЈИНА БАШТА

Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ СЕОСКОГ ДОМАЋИНСТВА НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 1284/6 КО ЗАОВИНЕ, ВЕЖАЊА, ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА

  1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Општинске управе Бајина Башта, Ул. Душана Вишића 28, канцеларија бр. 14, од 21. до 28.августа 2018. године, сваког радног дана од 10 до 15 часова.
  2. Наручилац предметног Урбанистичког пројекта је Јасмина Станковић из Заовина бр. 353.
  3. Урбанистички пројекат урађен је од стране предузећа „ЕКО УРБО ПЛАН“ доо Ужице, Ул. Николе Пашића 38б.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирано решење у писаној форми доставе Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове, најкасније до 28. августа 2018. године.

Поделите ову вест:
Величина слова