Јавни увид плана генералне регулације подручја Соколина на Тари

Општинска управа општине Бајина Башта, на основу чл. 51б. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон, 9/20209/2020 и 52/2021) и чл. 73. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр. 32/19),

ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА Јавни увид

плана генералне регулације  подручја Соколина на Тари

Јавни увид трајаће 30 дана, од 10.12.2021.год. закључно са 10.01.2022.године. Материјал ће бити изложен у сали Скупштине општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28, сваког радног дана од 7 до 15 часова, као и на интернет страни општине Бајина Башта (www.bajinabasta.rs).

Јавна презентација Плана одржаће се дана 22.12.2021. године у сали СО Бајина Башта, Ул. Душана Вишића бр. 28 у 13,00 часова.

Примедбе и сугестије на изложени материјал могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове Општинске управе општине Бајина Башта, лично на писарници или поштом, закључно са 10.01.2022.год.

Јавна седница Комисије за планове општине Бајина Башта одржаће се дана 25.01.2022. године у сали СО Бајина Башта, Ул. Душана Вишића 28, са почетком у 13,00 часова.

Одељење за послове урбанизма, грађевинарства

и имовинско-правне послове

   Општинске управе општине Бајина Башта

Обавештење о систематској дератизацији Бајине Баште

На основу одлуке  бр. 404-79-7/2021 од 25.08.2021. године Завод за јавно здравље Ужице ће извршити постављање отрованих мамака за уништавање мишева и пацова у времену од  27.09. 2021.   до   10.10. 2021.

УПОЗОРЕЊЕ

 1. Мамци су постављени у подрумима, помоћним просторијама, радним организацијама, установама
 2. Отроване мамке не дирати и не премештати
 3. Онемогућити приступ малолетној деци на местима где су изложени отровни мамци
 4. Онемогућити приступ домаћим животињама на местима где су изложени мамци
 5. За све информације обратити се на телефоне 031/563-150 Завод за јавно здравље Ужице

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног и помоћног објекта 1737 КО Заовине

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-ис, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) и чл. 88. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19)

ОПШТИНСКА УПРАВА  БАЈИНА БАШТА

Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ

СТАМБЕНОГ И ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА У ОКВИРУ СЕОСКОГ ГАЗДИНСТВА

НА ДЕЛУ КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 1737 КО ЗАОВИНЕ

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА

 1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Општинске управе Бајина Башта, Ул. Душана Вишића 28, канцеларија бр. 14, од 03. до 10. септембра 2021. године, сваког радног дана од 7 до 15 часова.
 2. Наручиоци предметног Урбанистичког пројекта су Јездић Бранислав, Луг бб, Бајина Башта и Јездић Миља, Заовине бб, Бајина Башта.
 3. Урбанистички пројекат урађен је од стране предузећа „ПОЛИТБИРО“ доо Ужице, Ул. Београдска 31, Ужице, одговорни урбаниста Миленка Јанковић, дипл. инж. арх., лиценца бр. 200 246 03.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирано решење у писаној форми доставе Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове, најкасније до 10. септембра 2021. године.

Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на регресирање вештачког осемењавања јуница и крава у 2021. години

На основу члана 13. став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју («Сл. гласник РС»,бр.10/013,142/014, 103/015 и 101/16), члана 68. Статута општине Бајина Башта («Сл.лист општине Бајина Башта», бр.2/2019), члана 35. став 1. Одлуке о буџету општине Бајина Башта за 2021. годину («Сл.лист општине Бајина Башта», бр.20/2020), тачке 2.1. шифра мере 100.1. Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја  за општину Бајина Башта за 2021. годину 03 број 320-65/2021 («Сл.лист општине Бајина Башта», бр.6/2021), а по претходно прибављеној Сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Број: 320-00-05222/2021-09 од 31. маја 2021. године, Председница општине Бајина Башта, дана 16. августа  2021. године,  расписује

Јавни позив

за подношење захтева за остваривање права на регресирање вештачког осемењавања јуница и  крава  у 2021. години

Предмет Јавног позива

Члан 1.

У складу са  тачком 2.1. шифра мере 100.1. Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја  за општину  Бајина Башта за 2021. годину 03 број 320-65/2021 («Сл.лист општине Бајина Башта», бр.6/2021), Председница општине расписује Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на регресирање вештачког осемењавања јуница и крава у 2021. години.

Јавни позив садржи податке о: лицима која остварују право на подстицаје, условима и начину остваривања права на подстицаје, обрасцу захтева, износу подстицаја по кориснику, висини укупних расположивих средстава по Јавном позиву, роковима за подношење захтева и документацији која се подноси уз захтев, као и друге податке за спровођење Јавног позива.

Предмет подстицаја

Члан 2.

Подстицај из члана 1. овог Јавног позива обухвата регресирање вештачког осемењавања јуница и крава у 2021. години.

Лица која остварују право на подстицаје

Члан 3.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

 • физичко лице- носилац породичног пољопривредног газдинства.

Општи критеријуми за остваривање права на подстицаје

Члан 4.

Лице из члана 3. овог Јавног позива остварује право на подстицај ако:

1)  је са пребивалиштем на територији општине Бајина Башта;

2) грла која су предмет подстицаја, узгаја на подручју општине Бајина Башта;

3) у Регистру има пријављен одговарајући сточни фонд ( податке о врсти животиња и броју газдинства ( ХИД ) на којима се држе или узгајају );

4)  су грла у власништву носиоца или члана регистрованог пољопривредног газдинства ;

5) је грло које је предмет подстицаја обележено и регистровано у складу са законом којим се уређује ветеринарство;

6) су услуге вештачког осемењавања реализоване у току новембра и децембра месеца претходне године и у току календарске 2021. године

Захтев за остваривање права на подстицаје

Члан 5. 

Поступак за остваривање права на коришћење подстицаја покреће се по захтеву лица које испуњава услове из чл. 3. и 4. овог Јавног позива.

Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се на Обрасцу 1 – Захтев за регресирање вештачког осемењавања приплодних грла јуница и крава у 2021. години.

Лице из става 1. може поднети један или више захтева зa остваривање права на подстицаје у току једне календарске године.

Захтев из става 2. може се поднети за једно или више осемењених грла до момента подношења захтева.

Захтев садржи основне податке подносиоца захтева и то: име и презиме, адреса, број пољопривредног газдинства – БПГ, идентификациони број газдинства – ХИД, контакт телефон, број наменског текућег рачуна код пословне банке, број ушне маркице осемењеног грла, број осемењених грла.  Образац захтева  из става 2. овог члана може се добити у Општинској управи Бајина Башта – Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове- Канцеларија бр. 19 – пољопривреда и водопривреда као  и на званичној интернет страници општине Бајина Башта.

Попуњен и потписан захтев из става 1. овог члана са прописаном документацијом доставља се Општинској управи Бајина Башта – Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове- Канцеларија бр. 19 – пољопривреда и водопривреда.

Рок за подношење захтева за остваривање права на подстицаје

Члан 6.

Захтев за регресирање вештачког осемењавања приплодних грла јуница и крава у 2021. години у складу са овим Јавним позивом подноси се у периоду од 16. августа 2021. године до утрошка износа средстава опредељених за ову намену  Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Бајина Башта за 2021. годину, а најкасније до  15. децембра 2021. године.

Документација уз захтев

Члан 7.

            Уз затев за за регресирање вештачког осемењавања приплодних грла јуница и крава подносилац захтева доставља:

 • Фотокопију Потврде о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за 2021. годину;
 • Фотокопија личне карте подносиоца захтева;
 •   Фотокопију пасоша за грла која су вештачки осемењена;
 •  Фотокопију Картона (потврде) вештачког осемењавања издатог од стране ветеринарске станице или амбуланте која је извршила осемењавање на коме мора бити уписан број ушне маркице грла, уредно потписан и печатиран од стране извршиоца мере,
 •  Фотокопију наменског текућег рачуна подносиоца захтева  за пољопривреду отвореног у пословној банци.

Уз Захтев се прилажу фотокопије тражене документације уз достављање оригинала документације на увид.

Административна обрада захтева

Члан 8.

Достављени захтеви ће бити административно проверени у погледу комплетности и административне усаглашености и прихватљивости у складу са општим   критеријуми за остваривање права на регресирање ове мере од стране Општинске управе Бајина Башта – Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове- Канцеларија бр. 19 – пољопривреда и водопривреда.

Укупна расположива средства по Јавном позиву

Члан 9.

Расположива средства буџета општине Бајина Башта за ову меру  из Програма 5 – Пољопривреда и рурални развој, Програмска активност 0001 – Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, Регрес за репродуктивни материјал, а у складу са овим Јавним позивом, износе 1.000.000,00 динара.

Износ подстицаја

Члан 10.

            Висина регреса за вештачко осемењавање приплодних грла јуница и крава износи 1.500,00 динара по осемењеној јуници и/или крави и то само за прво вештачко  осемењавање јуница и крава.

Исплата подстицаја

Члан 11.

            Исплата регреса вршиће се по редоследу пријема захтева који су поднети комплетни, благовремено и у складу са условима овог Јавног позива, до утрошка средстава предвиђених за ову намену. Подносиоцу захтева исплата  ће се  вршити налогом за пренос на приложени наменски  рачун подносиоца захтева уписан у Регистар.

Информације

Члан 12.

            Јавни позив за подношење Захтева за регресирање вештачког осемењавања приплодних грла јуница и крава у 2021. години, објављује се на огласној табли Општинске управе Бајина Башта, Ул. Душана Вишића 28, као и на званичној интернет страници општине Бајина Башта www.bajinabasta.rs  .

Информације у вези расписаног Јавног позива доступне су и у просторијама  Општинске управе Бајина Башта –  Канцеларија бр. 19 – пољопривреда и водопривреда сваког радног дана од 7:00 до 15:00 часова.

У Бајиној Башти,

 1. августа 2021. године

   ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ

                                                                         Весна Ђурић

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу хладњаче

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-ис, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) и чл. 88. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19)

ОПШТИНСКА УПРАВА  БАЈИНА БАШТА

Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ХЛАДЊАЧЕ НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 2045/1 СА САОБРАЋАЈНИМ ПРИКЉУЧКОМ НА ДРЖАВНИ ПУТ 2А РЕДА БР.170 НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 2607 ПРЕКО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 2045/4, СВЕ КО ЦРВИЦА

 1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Општинске управе Бајина Башта, Ул. Душана Вишића 28, канцеларија бр. 14, од до 09. јула 2021. године, сваког радног дана од 7 до 15 часова.
 2. Наручилац предметног Урбанистичког пројекта је preduzeće „SIROGOJNO COMPANY” DOO, Sirogojno.
 3. Урбанистички пројекат урађен је од стране предузећа „АГ биро“ доо Ужице, Ул. Курлагина 10, Ужице, одговорни урбаниста Ана Папић, дипл. инж. арх., лиценца бр. 200 0716 04.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирано решење у писаној форми доставе Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове, најкасније до 09. јула 2021. године.

Позив за јавну расправу о нацрту измена плана јавних инвестиција општине Бајина Башта за 2021. годину

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица у општини Бајина Башта да узму учешће у јавној расправи о нацрту измена Плана јавних  инвестиција општине Бајина Башта за 2021. годину, која ће трајати у периоду од  17.јуна до 02. јула 2021. године, достављањем примедби, предлога и сугестија у писаној форми на адресу: Општина Бајина Башта-Општинском већу, Ул. Душана Вишића број 28, 31250 Бајина Башта, или електронском поштом на адресу: sobb@mts.rs.

Усмена јавна расправа о нацрту измена Плана јавних инвестиција општине Бајина Башта за 2021. годину одржаће се на дан 01. јула 2021. године, у сали општине Бајина Башта, Ул. Душана Вишића број 28, Бајина Башта, са почетком у 10,00 сати.Позивају се сви заинтересовани да присуствују и узму учешће у усменој јавној расправи.

                                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

                                                                                               ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ

                                                                                                      Весна Ђурић

Јавни позив за доделу слободних станова у зградама социјалног становања

На основу члана 8. Правилника о социјалном становању у заштићеним условима на територији општине Бајина Башта ( Сл.лист општине Бајина Башта , 05/2021) и предлога директора ЦСР Бајина Башта, број 5510-168 од 27.05.2021.године ,стручни тим ЦСР Бајина Башта, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу слободних станова у зградама социјалног становања у заштићеним условима ,улица Радничка број 3., Бајина Башта на коришћење по основу услуге социјалног становања у заштићеним условима.

Преузмите целокупни Јавни позив …

Решење о неуспеху интерног конкурса

На основу члана 88. стaв 1. тачка 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“,број 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017-др.закон и 86/2019-др.закон), члана 10 и 25 . Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службенигласник РС“, број 95/16),  начелник општинске управе општине  Бајина Башта, доноси

РЕШЕЊЕ О НЕУСПЕХУ ИНТЕРНОГ КОНКУРСА

            Интерни конкурс за попуну слободних  извршилачких  радних  места: послови извршења са текућих рачуна из области борачко – инвалидске заштите у звању  млађи саветник – један извршилац и послови архиве, завођења предмета и експедиција поште у звању сарадник- један извршилац,  оглашен интерним конкурсом није успео јер по истом није било поднетих пријава.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

            Општинска управа општине Бајина Башта, расписала је дана 14.05.2021. године под бројем 01 број 111-5/2021-3  интерни конкурс за попуњавање слободних извршилачких  радних  места: послови извршења са текућих рачуна из области борачко – инвалидске заштите у звању  млађи саветник – један извршилац и послови архиве, завођења предмета и експедиција поште у звању сарадник- један извршилац. У остављеном року, а ни након протека рока није поднета ниједна пријава.

Чланом 88. ставом 1.  тачка 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и чланом 10. и 25. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано је да интерни конкурс није успео ако није било пријава на Интерном конкурсу.

Обзиром на наведено ,да није било поднетих пријава на интерном конкурсу, исти није успео то је донето решење као у диспозитиву

Решење о неуспеху Интерног конкурса објавити на огласној табли и наинтерне тпрезентацији општине Бајина Башта www.bajinabasta.rs.

Правна поука: Ово решење је коначно.

 

Начелник општинске управе

Зорка Радоичић

Обавештење о обавези годишњег извештавања за локални регистар извора загађивања

Обавештавамо сва привредна друштва, друга правна лица и предузетнике, чије активности доводе до загађивања животне средине, у смислу емисија загађујућих материја у ваздух, воде и тло, као и генерисања отпада да су, у складу са чланом 75, став 5,  Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“ бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – одлука УС и 14/16), у обавези да Општини Бајина Башта, Општинској управи општине Бајина Башта, Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско правне послове доставе податке о загађујућим материјама које се емитују у животну стредину, ради уноса у Локални регистар извора загађивања, на начин и у роковима утврђеним Законом.

Правна лица која испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитета за одређену привредну делатност, како је наведено у Прилогу 1. – Листа 2. – Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за локалне регистре извора загађивања – Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података („Службени гласник РС“ бр. 91/10 и 10/13 и 98/16), у обавези су да поступају у складу са Правилником и надлежном органз доставе податке о изворима загађивања, врстама, количинама, начину и месту испуштања загађујућих материја у ваздух, воде и земљиште, као и о количинама, врсти, саставу и начину третмана и одлагања отпада, ради уноса у Локални регистар извора загађивања. Податке за период од 1. јануара до 31. децембра 2020. године, потребно је доставити надлежном органу, најкасније до 31. марта 2021. године, на прописно и комплетно попуњеним, овереним и потписаним обрасцима, у

штампаној форми, на адресу:

Општина Бајина Башта,

Општинска управа општине Бајина Башта,

Одељење за послове урбанизма грађевинарства и имовинско правне послове,

Душана Вишића 28,

31250 Бајина Башта,

и у електронској форми на Е-маил: aleksandarmarkovicbb@yahoo.com

Привредна друштва, друга правна лица и предузетници који према процени одговорног лица, а на основу класификације према Листи 2. из Прилога 1. – Правилника, нису у обавези да доставе податке о изворима загађивања ради уноса у Локални регистар извора загађивања, потребно је да надлежном органу о томе доставе потписану и оверену Изјаву. За додатне инфорације у вези Локалног регистра извора загађивања за територију Бајине Баште, можете се обратити на телефон 031-862-366, локал 103.

Величина слова