Shodno Zaključku 01 Broj: 06-5/012 od 02. marta 2012. godine, Opštinsko veće opštine Bajina Bašta raspisuje

Konkurs za raspodelu i korišćenje sredstava budžeta opštine Bajina Bašta za 2012. godinu, namenjenih
dotacijama nevladinim organizacijama i udruženjima

I. Predmet  raspodele su sredstva u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 dinara, koja su Odlukom o budžetu opštine Bajina Bašta za 2012. godinu opredeljena za dotacije nevladinim organizacijama i udruženjima.

II. Sredstva se odobravaju nevladinim organizacijama i udruženjima sa sedištem na teritoriji opštine Bajina Bašta, a mogu se odobriti i nevladinim organizacijama i udruženjima sa sedištem van područja opštine Bajina Bašta, ali samo za aktivnosti koje se sprovode  na teritoriji opštine Bajina Bašta.

III. Uslovi konkursa- smernice i kriterijumi za donošenje odluke o raspodeli i korišćenju  sredstava:

  1. Strateške smenice: širi društveni značaj, zadovoljavanje interesa lokalnog stanovništva kroz delovanje nevladinog sektora i udruženja, podizanje nivoa svesti građana  o značaju delovanja nevladinih organizacija i udruženja, unapređenje kvaliteta života građana,
  2. Prednost pri odlučivanju će imati: nevladine organizacije i udruženja koje se bave aktivnostima od šireg  društvenog  značaja, prvenstveno po interese  ranjivih  i marginalnih grupa,  nevladine organizacije i udruženja sa značajnim  broj članova i pozitivnom  opštom ocenom ranije sprovedenih aktivnosti, jasna i razvijena ideja delovanja, nevladine organizacije i udruženja registrovani najmanje 1 godinu pre podnošenja projekta, sopstveno investiranje u projekat,
  3. Opštinsko veće neće odobravati projekte  kroz dobra ili usluge, već isključivo novčana sredstva, uplatom na tekući račun  podnosilaca prihvaćenih projekata, a prema dostavljenoj tehničkoj specifikaciji-predračunima,
  4. Opštinsko veće neće nadoknađivati troškove koje je podnosilac projekta  platio trećem licu za uslugu sastavljanja podnetog projekta ili za popunjavanje aplikacije  za podnošenje predloga projekta,
  5. Opštinsko veće zadržava pravo na izbor  projekata koji će biti podržani-podnošenje predloga projekta ne garantuje  njegovo finansiranje,
  6. Korisniku sredstava-nevladinoj organizaciji ili udruženju, koji su u 2011. godini koristili sredstva po ovom osnovu, a koji Opštinskom veću nisu podneli izveštaj i finansijski opravdali korišćena sredstva, na šta su se obavezali Ugovorom o korišćenju sredstava u 2011. godini, neće se odobriti sredstva za 2012. godinu.
  7. Odobrene projektne aktivnosti moraju biti sprovedene do kraja 2012. godine,
  8. Sa korisnikom odobrenih sredstava opština će zaključiti ugovor o korišćenju sredstava, kojim će regulisati međusobna prava i obaveze, a naročito način finansijskog pravdanja namenskog utroška odobrenih sredstava.

IV. Prijave na konkurs-projekti podnose se na obrascu-aplikaciji, usvojenom od strane Opštinskog veća, a koji obrazac se može preuzeti na sajtu opštine Bajina Bašta: www.bajinabasta.rs u sekciji Najnovije vesti ili neposredno kod sekretara Opštinskog veća.

V. Uz prijavu na konkurs potrebno je  dostaviti kopiju rešenja o registraciji nevladine organizacije ili udruženja.

VI.  Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a prijave na konkurs podnose se Opštinskom veću,  poštom na adresu:Opštinsko veće opštine Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića br. 28, 31250 Bajina Bašta, ili neposredno na pisarnici Opštinske uprave.

Podelite ovu vest:
Veličina slova