Na osnovu člana 13. stav 4. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju («Sl. glasnik RS», br.10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/16 ), člana 68. Statuta opštine Bajina Bašta («Službeni list opštine Bajina Bašta», br.2/2019), člana 8. stav 1. Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Bajina Bašta za 2019. godinu («Službeni list opštine Bajina Bašta», br.6/2019) i tačke 2.3. šifra mere 102. Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja  za područje teritorije opštine Bajina Bašta za 2019. godinu 01 broj 320-1/2019 («Službeni list opštine Bajina Bašta», br.4/019 i 9/2019), Predsednik opštine Bajina Bašta, dana 06. novembra 2019. godine,  raspisuje

Javni poziv

za  sufinansiranje projekata  udruženja  u oblasti  poljoprivrede u 2019. godini

 

Predmet Javnog poziva

je dodela finansijskih sredstava za sprovođenje aktivnosti u okviru projekata Udruženja poljoprivrednika u 2019. godini čija je delatnost ili aktivnost za koju se traže sredstva u vezi sa poljoprivrednom proizvodnjom i ruralnim razvojem.

Oblast Javnog poziva  – razvoj poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja

Opšti cilj Javnog poziva:  Unapređenje rada postojećih Udruženja, kao i   kvaliteta i promocije života u ruralnim područjima sprovođenjem aktivnosti kojima se jača svest o značaju razvoja poljoprivrede .

Opredeljena sredstva:  Programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja  za područje teritorije opštine Bajina Bašta za 2019. godinu za meru 102 – Uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede, opredeljena su finansijska sredstva u iznosu od  600.000,00 dinara na ime raspodele za 2019. godinu i to:

  • programska aktivnost 0101-0002 – Mere podrške ruralnom razvoju, pozicija 48/1, ekonomska klasifikacija 481 – Dotacije nevladinim organizacijama – Mere ruralnog razvoja: Uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede .

Sredstva koja se odobre za realizaciju projekta jesu namenska sredstva i mogu da se koriste isključivo za realizaciju projektnih aktivnosti  i u skladu sa Ugovorom koji se zaključuje između Predsednika opštine Bajina Bašta i Udruženja- nosioca projekta.

Intenzitet pomoći: Udruženja mogu ostvariti pravo na podsticaje do 50 % vrednosti realizovanih programskih aktivnosti, do utroška planiranih sredstava za ovu namenu.

U obzir se uzimaju projektne aktivnosti koje su realizovane u periodu od 01. januara 2019. godine  do kraja 2019. godine.

Opšti uslovi za učešće na Javnom pozivu:  Pravo učešća na Javnom pozivu imaju Udruženja osnovana radi ostvarivanja opštekorisnog cilja u oblasti poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja, upisana u Registar Agencije za privredne  registre:

  • koja imaju sedište na teritoriji opštine Bajina Bašta,
  • čiji se ciljevi, definisani statutom/osnivačkim aktom, ostvaruju u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja,
  • da se aktivnosti za čiju realizaciju se traže sredstva ne finansiraju iz drugih izvora finansiranja tj. da nisu predmet konkursa drugih javnih fondova,
  • koja su ispunila dospele obaveze po ranije odobrenim zahtevima finansiranim od strane lokalne samouprave,
  • Odobrene projektne aktivnosti moraju biti sprovedene do kraja 2019. godine.

Potrebna dokumentacija koja se podnosi :

  • čitko popunjen obrazac prijave sa obaveznim potpisom podnosioca zahteva,
  • popunjen obrazac opisa projekta,
  • fotokopija Rešenja o upisu u Registar udruženja,
  • potvrda banke o žiro računu Udruženja.

Predsednik opštine Bajina Bašta nakon donošenja Odluke  o izboru projekata i dodeli sredstava sa nosiocem projekta se zaključuje Ugovor kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovorenih strana.

U slučaju da se nosilac projekta ne odazove zaključenju Ugovora u roku od 7 dana, smatraće se da je odustao od odobrenog projekta.

Pravdanje odobrenih sredstava

Udruženje je dužno da Predsedniku opštine i Odeljenju finansija, budžeta i računovodstva Opštinske uprave opštine Bajina Bašta podnese završni finansijski izveštaj do kraja 2019. godine koji sadrži pregled svih troškova koji su nastali tokom realizacije projektnih aktivnosti kao i dokumentaciju koja opravdava nastale troškove ( original računa, overenih izvoda o plaćanju i dr.).

Način podnošenja prijave

Rok za podnošenje prijava je zaključno sa 20. novembrom 2019. godine.

Prijave moraju biti u zatvorenoj koverti i sa naznakom : „ Prijava na Javni poziv za sufinansiranje projekata Udruženja u oblasti poljoprivrede u 2019. godini“

Prijave se dostavljaju preko pisarnice Opštinske uprave opštine Bajina Bašta ili poštom na adresu:

Opština Bajina Bašta

Odeljenje za poslove urbanizma,  građevinarstva i imovinsko-pravne poslove

Kancelarija br.19 – poslovi poljoprivrede i vodoprivrede

Na poleđini koverte napisati naziv i adresu podnosioca prijave.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave podnete suprotno uslovima ovog Javnog poziva  neće biti razmatrane.

 

01 broj: 320-1/2019

Bajina Bašta, dana 06. novembra 2019. godine

PREDSEDNIK OPŠTINE BAJINA BAŠTA

Podelite ovu vest:
Veličina slova