Na osnovu člana 13. stav 4. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju («Sl. glasnik RS», br.10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/16 ), člana 68. Statuta opštine Bajina Bašta («Službeni list opštine Bajina Bašta», br.2/2019), člana 8. stav 1. Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Bajina Bašta za 2019. godinu («Službeni list opštine Bajina Bašta», br.6/2019) i tačke 2.6. šifra mere 304. Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije opštine Bajina Bašta za 2019. godinu 01 broj 320-1/2019 («Službeni list opštine Bajina Bašta», br.4/019 i 9/2019), Predsednik opštine Bajina Bašta, dana 13. novembra 2019. godine, raspisuje

Javni poziv

za podsticaje za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz sertifikaciju sistema kvaliteta hrane   u 2019. godini

Predmet Javnog poziva

je dodela finansijskih sredstava za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz sertifikaciju sistema kvaliteta hrane.

Sertifikacija, u smislu ovog Javnog poziva, jeste postupak kontrole i ocenjivanja procesa proizvodnje i dobijenog proizvoda.

Oblast Javnog poziva  – razvoj  poljoprivredne proizvodnje kroz kontrolu i ocenjivanje procesa proizvodnje i dobijenog proizvoda

Opšti cilj Javnog poziva:  Stabilnost dohotka i poboljšanje produktivnosti kvaliteta proizvoda,  održivo upravljanje resursima i zaštite životne sredine,  povećanje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti poljoprivredne proizvodnje i dobijanje veće cene za zaštićene proizvode.

Opredeljena sredstva:  Programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja  za područje teritorije opštine Bajina Bašta za 2019. godinu za meru 304 – Ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu kao i  uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane u iznosu od  300.000,00 dinara na ime raspodele za 2019. godinu i to:

  • programska aktivnost 0101-0002 – Mere podrške ruralnom razvoju, pozicija 48, ekonomska klasifikacija 451 – Tekuće subvencije za poljoprivredu – Mere ruralnog razvoja: šifra mere 304. – Podizanje konkurentnosti kroz uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla, tačka 3. šifra investicije 304.4. -Podrška za uvođenje sistema kvaliteta .

Sredstva koja se odobre za sertifikaciju sistema kvaliteta hrane  jesu namenska sredstva i mogu da se koriste isključivo za navedenu namenu i u skladu sa Ugovorom koji se zaključuje između Predsednika opštine Bajina Bašta i korisnika sredstava.

Korisnici opredeljenih  sredstava:  Korisnici sredstava su pravna lica registrovana u skladu sa zakonom kojim se uređuju udruženja.

Intenzitet pomoći: Udruženja mogu ostvariti pravo na podsticaje od 80 do 100 % od vrednosti investicije bez PDV-a  do utroška planiranih sredstava za ovu namenu.

U obzir se uzimaju investicije sertifikacije za  2019. godinu.

Opšti uslovi za učešće na Javnom pozivu:  Pravo učešća na Javnom pozivu imaju pravna lica registrovana u skladu sa zakonom kojim se uređuju udruženja, upisana u Registar Agencije za privredne  registre:

  • koja imaju sedište na teritoriji opštine Bajina Bašta,
  • čiji se ciljevi, definisani statutom/osnivačkim aktom, ostvaruju u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja,
  • da se sertifikati za čiju realizaciju se traže sredstva ne finansiraju iz drugih izvora finansiranja tj. da nisu predmet konkursa drugih javnih fondova,

Potrebna dokumentacija koja se podnosi :

  • čitko popunjen obrazac Zahteva sa obaveznim potpisom podnosioca zahteva,
  • fotokopija lične karte ovlašćenog lica za zastupanje Udruženja,
  • fotokopija Rešenja o upisu u Registar udruženja,
  • potvrda banke o žiro računu Udruženja,
  • Ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije proizvodnje sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom koji važi za godinu u kojoj se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja,
  • Kopija sertifikata izdatog od ovlašćene kontrolne organizacije

Način podnošenja zahteva:

Rok za podnošenje Zahteva je zaključno sa 22. novembrom 2019. godine.

Prijave moraju biti u zatvorenoj koverti i sa naznakom : „ Prijava na Javni poziv za sufinansiranje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz sertifikaciju sistema kvaliteta hrane u 2019. godini“

Zahtevi se dostavljaju preko pisarnice Opštinske uprave opštine Bajina Bašta ili poštom na adresu:

Opština Bajina Bašta

Odeljenje za poslove urbanizma,  građevinarstva i imovinsko-pravne poslove

Kancelarija br.19 – poslovi poljoprivrede i vodoprivrede

Na poleđini koverte napisati naziv i adresu podnosioca Zahteva.

Neblagovremeni i nepotpuni zahtevi, kao i Zahtevi podneti suprotno uslovima ovog Javnog poziva  neće biti razmatrani.

01 broj: 320-1/2019

Bajina Bašta, dana 13. novembra 2019. godine

PREDSEDNIK OPŠTINE BAJINA BAŠTA

Podelite ovu vest:
Veličina slova