ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

за постављење Општинског правобраниоца општине Бајина Башта

Постављење се врши на период од 5 година.

Услови :

а.)Општи услови прописани чланом 80. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (*Сл.гласник РС*, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017-др. закон):

-да је кандидат пунолетан држављанин Републике Србије;

-да има прописано образовање;

-да испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и актом о систематизацији  радних места,

-да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;

-да му раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа;

-да има општу здравствену способност.

б.)Други услови, прописани Одлуком о општинском правобранилаштву општине Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта* бр. 6/014):

– завршен правни факултет;

-положен правосудни испит;

-најмање 3 година радног искуства у правној струци после положеног правосудног испита;

-достојност за обављање правобранилачке функције.

Пријаве на оглас подносе се Комисији коју формира Председник општине Бајина Башта, у затвореној коверти са назнаком *Пријава на јавни оглас за постављење Општинског правобраниоца општине Бајина Башта*, у року од 15 дана од дана објављивања огласа, на адресу: Општина Бајина Башта, Комисији за постављење општинског правобраниоца, Ул. Душана Вишића број  28, 31 250 Бајина Башта.

Уз пријаву на оглас, кандидат је дужан доставити доказе о испуњењу услова огласа, у оригиналу или у овереној фотокопији, и то: уверење о држављанству (не старије од шест месеци у односу на дан објављивања конкурса), извод из матичне књиге рођених, уверење о општој здравственој способности, уверење Министарства унутрашњих послова-Полицијске управе да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, диплому о завршеном правном факултету, уверење о положеном правосудном испиту, потврду о радном искуству у правној струци после положеног правосудног испита, потврду да му раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа (уколико је био у радном односу у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе).

НАПОМЕНА: Одредбама члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку (*Сл. гласник РС*, бр. 18/016 и 95/018-аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном правосудном испиту.

Потребно је да учесник јавног огласа достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности-да орган прибави  податке о којима се води службена евиденција или да ће то учинити сам.

Образац изјаве објављен је уз јавни оглас, на интернет презентацији општине Бајина Башта www.bajinabasta.rs.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

За сва обавештења у вези огласа, контактирати председника Комисије Рајаковић Радину, на телефон број:031-865-070, или непосредно у пословним просторијама општине Бајина Башта, Ул. Душана Вишића бр. 28.

Датум објављивања јавног огласа: 27. мај 2020. године  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Поделите ову вест:
Величина слова