Najnovije vesti i informacije iz Opštine Bajina Bašta

Odluka o dodeli sredstava za pomoć mladim bračnim parovima za ekonomsko osnaživanje u ruralnim područjima

Na osnovu člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/07, 83/2014- dr.zakon, 101/2016 – dr.zakon i 47/2018), člana 72. stav 1. tačka 29. Statuta opštine Bajina Bašta („Službeni list opštine Bajina Bašta“, broj 2/2019), Odluke o budžetu opštine Bajina Bašta za 2019. godinu („Službeni list opštine Bajina Bašta“ 11/2018 i 06/2019), člana 8. Pravilnika za dodelu sredstava za pomoć mladim bračnim parovima za ekonomsko osnaživanje u ruralnim područjima  u opštini Bajina Bašta u 2019. godini („Službeni list opštine Bajina Bašta“, broj 8/2019 i 10/2019),  Opštinsko veće opštine Bajina Bašta na sednici održanoj dana 28.11.2019.godine donosi

Odluku

o dodelu sredstava za  pomoć mladim bračnim parovima za ekonomsko osnaživanje u ruralnim područjima  u opštini Bajina Bašta u 2019. godini

 

Više o odluci u dokumentu ispod…

Projekat javna svojina za razvoj javnog sektora

U cilju promocije projektnih rezultata i značaja odgovornog i efikasnog upravljanja javnom imovinom grada Užica i opštine Bajina Bašta u okviru projekta „Javna svojina za razvoj javnog sektora“, izrađen je drugi promotivni spot u kome su detaljnije iznete realizovane aktivnosti na projektu, kao i preostale aktivnosti sa daljim tokom projekta.

Projekat „Javna svojina za razvoj javnog sektora“, koji finansira Evropska unija u okviru grant šeme Programa Exchange 5. Program Exchange 5 realizuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština, iz sredstava IPA 2014, dok je telo za ugovaranje Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije.

Spot možete pogledati na adresi https://youtu.be/KtL2Lxmz-2w

                                     

 

 

Poziv za javnu raspravu o nacrtu odluke o pijacama, odluke o postavljanju bašta ugostiteljskih objekata i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama na teritoriji opštine Bajina Bašta i odluke o držanju i zaštiti domaćih životinja na teritoriji opštine Bajina Bašta

U skladu sa Zaključkom 01 Broj:06-49/019 od 15. novembra 2019. godine, kojim je utvrđen nacrt Odluke o pijacama, Odluke o postavljanju bašta ugostiteljskih objekata i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama na teritoriji opštine Bajina Bašta i Odluke o držanju i zaštiti domaćih životinja na teritoriji opštine Bajina Bašta, Opštinsko veće opštine Bajina Bašta, u p u ć u j e

Poziv za javnu raspravu o nacrtu odluke o pijacama,

odluke o postavljanju bašta ugostiteljskih objekata i

drugih pokretnih privremenih objekata na javnim  površinama

na teritoriji opštine Bajina Bašta i odluke o držanju i zaštiti

domaćih životinja na teritoriji opštine Bajina Bašta

 

           Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da uzmu učešće u javnoj raspravi o nacrtu Odluke o pijacama, Odluke o postavljanju bašta ugostiteljskih objekata i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama na teritoriji opštine Bajina Bašta i Odluke o držanju i zaštiti domaćih životinja na teritoriji opštine Bajina Bašta, koja će trajati u periodu od 19. novembra do 04. decembra 2019. godine, dostavljanjem primedbi, predloga i sugestija u pisanoj formi na adresu: Opština Bajina Bašta-Opštinskom veću, Ul. Dušana Višića broj 28, 31250 Bajina Bašta, ili elektronskom poštom na adresu:sobb@mts.rs.

            Usmena javna rasprava o nacrtu navedenih odluka održaće se na dan 02. decembra 2019. godine, u sali opštine Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića broj 28, Bajina Bašta, sa početkom u 10,00 sati.Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju i uzmu učešće u usmenoj javnoj raspravi.

PREDSEDNIK OPŠTINSKOG VEĆA

                                                                                               PREDSEDNIK OPŠTINE

                                                                                                      Radomir Filipović

Javni poziv za podsticaje za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz sertifikaciju sistema kvaliteta hrane u 2019. godini

Na osnovu člana 13. stav 4. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju («Sl. glasnik RS», br.10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/16 ), člana 68. Statuta opštine Bajina Bašta («Službeni list opštine Bajina Bašta», br.2/2019), člana 8. stav 1. Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Bajina Bašta za 2019. godinu («Službeni list opštine Bajina Bašta», br.6/2019) i tačke 2.6. šifra mere 304. Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije opštine Bajina Bašta za 2019. godinu 01 broj 320-1/2019 («Službeni list opštine Bajina Bašta», br.4/019 i 9/2019), Predsednik opštine Bajina Bašta, dana 13. novembra 2019. godine, raspisuje

Javni poziv

za podsticaje za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz sertifikaciju sistema kvaliteta hrane   u 2019. godini

Predmet Javnog poziva

je dodela finansijskih sredstava za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz sertifikaciju sistema kvaliteta hrane.

Sertifikacija, u smislu ovog Javnog poziva, jeste postupak kontrole i ocenjivanja procesa proizvodnje i dobijenog proizvoda.

Oblast Javnog poziva  – razvoj  poljoprivredne proizvodnje kroz kontrolu i ocenjivanje procesa proizvodnje i dobijenog proizvoda

Opšti cilj Javnog poziva:  Stabilnost dohotka i poboljšanje produktivnosti kvaliteta proizvoda,  održivo upravljanje resursima i zaštite životne sredine,  povećanje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti poljoprivredne proizvodnje i dobijanje veće cene za zaštićene proizvode.

Opredeljena sredstva:  Programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja  za područje teritorije opštine Bajina Bašta za 2019. godinu za meru 304 – Ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu kao i  uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane u iznosu od  300.000,00 dinara na ime raspodele za 2019. godinu i to:

 • programska aktivnost 0101-0002 – Mere podrške ruralnom razvoju, pozicija 48, ekonomska klasifikacija 451 – Tekuće subvencije za poljoprivredu – Mere ruralnog razvoja: šifra mere 304. – Podizanje konkurentnosti kroz uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla, tačka 3. šifra investicije 304.4. -Podrška za uvođenje sistema kvaliteta .

Sredstva koja se odobre za sertifikaciju sistema kvaliteta hrane  jesu namenska sredstva i mogu da se koriste isključivo za navedenu namenu i u skladu sa Ugovorom koji se zaključuje između Predsednika opštine Bajina Bašta i korisnika sredstava.

Korisnici opredeljenih  sredstava:  Korisnici sredstava su pravna lica registrovana u skladu sa zakonom kojim se uređuju udruženja.

Intenzitet pomoći: Udruženja mogu ostvariti pravo na podsticaje od 80 do 100 % od vrednosti investicije bez PDV-a  do utroška planiranih sredstava za ovu namenu.

U obzir se uzimaju investicije sertifikacije za  2019. godinu.

Opšti uslovi za učešće na Javnom pozivu:  Pravo učešća na Javnom pozivu imaju pravna lica registrovana u skladu sa zakonom kojim se uređuju udruženja, upisana u Registar Agencije za privredne  registre:

 • koja imaju sedište na teritoriji opštine Bajina Bašta,
 • čiji se ciljevi, definisani statutom/osnivačkim aktom, ostvaruju u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja,
 • da se sertifikati za čiju realizaciju se traže sredstva ne finansiraju iz drugih izvora finansiranja tj. da nisu predmet konkursa drugih javnih fondova,

Potrebna dokumentacija koja se podnosi :

 • čitko popunjen obrazac Zahteva sa obaveznim potpisom podnosioca zahteva,
 • fotokopija lične karte ovlašćenog lica za zastupanje Udruženja,
 • fotokopija Rešenja o upisu u Registar udruženja,
 • potvrda banke o žiro računu Udruženja,
 • Ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije proizvodnje sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom koji važi za godinu u kojoj se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja,
 • Kopija sertifikata izdatog od ovlašćene kontrolne organizacije

Način podnošenja zahteva:

Rok za podnošenje Zahteva je zaključno sa 22. novembrom 2019. godine.

Prijave moraju biti u zatvorenoj koverti i sa naznakom : „ Prijava na Javni poziv za sufinansiranje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz sertifikaciju sistema kvaliteta hrane u 2019. godini“

Zahtevi se dostavljaju preko pisarnice Opštinske uprave opštine Bajina Bašta ili poštom na adresu:

Opština Bajina Bašta

Odeljenje za poslove urbanizma,  građevinarstva i imovinsko-pravne poslove

Kancelarija br.19 – poslovi poljoprivrede i vodoprivrede

Na poleđini koverte napisati naziv i adresu podnosioca Zahteva.

Neblagovremeni i nepotpuni zahtevi, kao i Zahtevi podneti suprotno uslovima ovog Javnog poziva  neće biti razmatrani.

01 broj: 320-1/2019

Bajina Bašta, dana 13. novembra 2019. godine

PREDSEDNIK OPŠTINE BAJINA BAŠTA

Javni poziv za sufinansiranje projekata udruženja u oblasti poljoprivrede u 2019. godini

Na osnovu člana 13. stav 4. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju («Sl. glasnik RS», br.10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/16 ), člana 68. Statuta opštine Bajina Bašta («Službeni list opštine Bajina Bašta», br.2/2019), člana 8. stav 1. Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Bajina Bašta za 2019. godinu («Službeni list opštine Bajina Bašta», br.6/2019) i tačke 2.3. šifra mere 102. Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja  za područje teritorije opštine Bajina Bašta za 2019. godinu 01 broj 320-1/2019 («Službeni list opštine Bajina Bašta», br.4/019 i 9/2019), Predsednik opštine Bajina Bašta, dana 06. novembra 2019. godine,  raspisuje

Javni poziv

za  sufinansiranje projekata  udruženja  u oblasti  poljoprivrede u 2019. godini

 

Predmet Javnog poziva

je dodela finansijskih sredstava za sprovođenje aktivnosti u okviru projekata Udruženja poljoprivrednika u 2019. godini čija je delatnost ili aktivnost za koju se traže sredstva u vezi sa poljoprivrednom proizvodnjom i ruralnim razvojem.

Oblast Javnog poziva  – razvoj poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja

Opšti cilj Javnog poziva:  Unapređenje rada postojećih Udruženja, kao i   kvaliteta i promocije života u ruralnim područjima sprovođenjem aktivnosti kojima se jača svest o značaju razvoja poljoprivrede .

Opredeljena sredstva:  Programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja  za područje teritorije opštine Bajina Bašta za 2019. godinu za meru 102 – Uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede, opredeljena su finansijska sredstva u iznosu od  600.000,00 dinara na ime raspodele za 2019. godinu i to:

 • programska aktivnost 0101-0002 – Mere podrške ruralnom razvoju, pozicija 48/1, ekonomska klasifikacija 481 – Dotacije nevladinim organizacijama – Mere ruralnog razvoja: Uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede .

Sredstva koja se odobre za realizaciju projekta jesu namenska sredstva i mogu da se koriste isključivo za realizaciju projektnih aktivnosti  i u skladu sa Ugovorom koji se zaključuje između Predsednika opštine Bajina Bašta i Udruženja- nosioca projekta.

Intenzitet pomoći: Udruženja mogu ostvariti pravo na podsticaje do 50 % vrednosti realizovanih programskih aktivnosti, do utroška planiranih sredstava za ovu namenu.

U obzir se uzimaju projektne aktivnosti koje su realizovane u periodu od 01. januara 2019. godine  do kraja 2019. godine.

Opšti uslovi za učešće na Javnom pozivu:  Pravo učešća na Javnom pozivu imaju Udruženja osnovana radi ostvarivanja opštekorisnog cilja u oblasti poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja, upisana u Registar Agencije za privredne  registre:

 • koja imaju sedište na teritoriji opštine Bajina Bašta,
 • čiji se ciljevi, definisani statutom/osnivačkim aktom, ostvaruju u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja,
 • da se aktivnosti za čiju realizaciju se traže sredstva ne finansiraju iz drugih izvora finansiranja tj. da nisu predmet konkursa drugih javnih fondova,
 • koja su ispunila dospele obaveze po ranije odobrenim zahtevima finansiranim od strane lokalne samouprave,
 • Odobrene projektne aktivnosti moraju biti sprovedene do kraja 2019. godine.

Potrebna dokumentacija koja se podnosi :

 • čitko popunjen obrazac prijave sa obaveznim potpisom podnosioca zahteva,
 • popunjen obrazac opisa projekta,
 • fotokopija Rešenja o upisu u Registar udruženja,
 • potvrda banke o žiro računu Udruženja.

Predsednik opštine Bajina Bašta nakon donošenja Odluke  o izboru projekata i dodeli sredstava sa nosiocem projekta se zaključuje Ugovor kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovorenih strana.

U slučaju da se nosilac projekta ne odazove zaključenju Ugovora u roku od 7 dana, smatraće se da je odustao od odobrenog projekta.

Pravdanje odobrenih sredstava

Udruženje je dužno da Predsedniku opštine i Odeljenju finansija, budžeta i računovodstva Opštinske uprave opštine Bajina Bašta podnese završni finansijski izveštaj do kraja 2019. godine koji sadrži pregled svih troškova koji su nastali tokom realizacije projektnih aktivnosti kao i dokumentaciju koja opravdava nastale troškove ( original računa, overenih izvoda o plaćanju i dr.).

Način podnošenja prijave

Rok za podnošenje prijava je zaključno sa 20. novembrom 2019. godine.

Prijave moraju biti u zatvorenoj koverti i sa naznakom : „ Prijava na Javni poziv za sufinansiranje projekata Udruženja u oblasti poljoprivrede u 2019. godini“

Prijave se dostavljaju preko pisarnice Opštinske uprave opštine Bajina Bašta ili poštom na adresu:

Opština Bajina Bašta

Odeljenje za poslove urbanizma,  građevinarstva i imovinsko-pravne poslove

Kancelarija br.19 – poslovi poljoprivrede i vodoprivrede

Na poleđini koverte napisati naziv i adresu podnosioca prijave.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave podnete suprotno uslovima ovog Javnog poziva  neće biti razmatrane.

 

01 broj: 320-1/2019

Bajina Bašta, dana 06. novembra 2019. godine

PREDSEDNIK OPŠTINE BAJINA BAŠTA

Konkurs za dodelu stipendija studentima za školsku 2019/2020. godinu

Na osnovu člana 11. Odluke o stipendiranju studenata («Sl. list opštine Bajina Bašta» br. 9/2005) i Odluke o izmenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata («Sl. list opštine Bajina Bašta» br. 12/2012), Komisija za stipendiranje studenata na sednici održanoj dana 10.09.2019. godine, raspisuje

K o n k u r s

za dodelu stipendija studentima za školsku

2019/2020. godinu

 USLOVI KONKURSA

Na konkurs se mogu prijaviti redovni studenti, počev od prve godine osnovnih studija pa do kraja studija, koji se školuju za sledeća deficitarna zanimanja, za koja su potrebe iskazale ustanove, organizacije i javna preduzeća u opštini Bajina Bašta, a to su:

 

– profesor latinskog jezika     1

– profesor ruskog jezika           2

– profesor fizike                     5

– profesor matematike              2

 

Pravo da konkurišu imaju studenti koji su u prethodnoj školskoj godini postigli izuzetan uspeh.

Pod izuzetnim uspehom podrazumeva se:

– za studente prve godine (brucoše) srednja ocena 5,00 ostvarena u završnoj godini srednje škole,

– za studente starijih godina srednja ocena (prosečna) u prethodnoj godini najmanje 9,00.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Bajina Bašta i to najmanje dve godine pre raspisivanja konkursa za dodelu stipendije.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti i stipendiju koristiti samo oni studenti koji redovno upisuju odgovarajuće godine studija u rokovima predviđenim Statutom fakulteta.

POTREBNA DOKUMENTA

Studenti podnose Komisiji sledeća dokumenta:

–  prijavu na konkurs, odnosno zahtev,

– dokaz o ispunjenju uslova konkursa koji moraju biti zvanični dokumenti fakulteta, odnosno uverenje o uspehu iz prethodne godine studija ili srednje škole izdati u propisanoj formi i overeni,

–  fotokopiju indeksa

–  fotokopiju lične karte i indeksa

–  fotokopiju bankovne kartice

 ROK ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA I DOSTAVLjANjE DOKUMENATA

Rok za prijavljivanje na konkurs je od 04.11.2019. godine do 29.11.2019. godine na šalteru Opštinske uprave u Opštini Bajina Bašta.

Neblagovremeno podneti zahtevi i nepotpuno dostavljena konkursna dokumenta ne razmatraju se. Dokumenta podneta na konkurs se ne vraćaju.

DODELA STIPENDIJA

Komisija od 7 članova, formirana od strane Skupštine opštine Bajina Bašta, dodeljuje stipendije studentima sa područja opštine Bajina Bašta, a prema kriterijumima propisanim Odlukom o stipendiranju studenata («Sl.list opštine Bajina Bašta» br. 9/05 i Odluke o izmenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata («Sl.list opštine Bajina Bašta» br. 12/012).

Kandidat koji je nezadovoljan odlukom o dodeli stipendije može uložiti prigovor Opštinskom veću u roku od 10 dana od dana prijema obaveštenja o izboru.

Rok za odlučivanje po prigovoru je 10 dana.

Sa studentom koji je dobio stipendiju zaključuje se poseban ugovor kojim se uređuju i preciziraju međusobna prava i obaveze.

Kandidati koji ostvare pravo na stipendiju istu primaju u 10 mesečnih rata i nastavljaju sa korišćenjem prava na stipendiju do kraja studija, uz podnošenje uverenja fakulteta o ispunjenju školskog uslova, koju podnose u vreme konkursnog roka. Mesečni iznos rate biće određen prema sredstvima u budžetu za tu namenu.

Komisija za stipendiranje će utvrđivati iznose stipendija.

PRESTANAK PRAVA NA STIPENDIJU

Korisniku stipendije obustavlja se odobrena isplata stipendije ako:

– se utvrdi da podaci koji su poslužili kao osnov i dokaz za ostvarivanje prava na stipendiju ne odgovaraju činjeničnom stanju,

– student ne stekne uslove za upis u narednu godinu studija,

– promeni prebivalište,

– jednostrano raskine ugovor o stipendiranju.

Gubitkom stipendije iz navedenih razloga nastaje obaveza vraćanja primljenog iznosa stipendije u roku od 15 dana od dana prijema obaveštenja o visini iznosa koji je potrebno vratiti.

Korisnik stipendije dužan je da se javi Opštini u roku od mesec dana od završetka studija. Opština će korisnika stipendije uputiti na rad u ustanovu, organ ili preduzeće na području opštine Bajina Bašta u roku od tri meseca od dana kada se prijavio Opštini, čemu je on dužan da se odazove, kao i da ostane na radu duplo više vremena od vremena za koje je primao stipendiju.

Ukoliko se korisnik stipendije ne odazove na rad ili na radu ne ostane onoliko vremena koliko je propisano, smatraće se da je jednostrano raskinuo ugovor, u kom slučaju je dužan Opštini vratiti stipendiju.

Ukoliko Opština korisniku stipendije ne obezbedi zapošljavanje, korisnik stipendije je slobodan da zasnuje radni odnos po svom izboru, u kom slučaju mu prestaje obaveza vraćanja stipendije.

PREDSEDNIK KOMISIJE

                                                                                                         Dejan Mlađenović

Odluka i Konačna lista reda prvenstva o dodeli 20 stanova za izbeglice Bajina Bašta, Regionalni stambeni program, potprojekat 2

Odluka i Konačna lista reda prvenstva  o dodeli 20 stanova za izbeglice Bajina Bašta, Regionalni stambeni program, potprojekat 2

Pogledajte ….

Obaveštenje o restrikciji u vodosnabdevanju

Zbog dugog sušnog perioda nivo vode u vodoizvorištu „Pilica“ pao je ispod linije koja može obezbediti stabilno vodosnabdevanje.

Proizvodnja vode je pala na 60% projektovanog kapaciteta. JKP „12.SEPTEMBAR“ je do sada i sa takvom proizvodnjom uspevao da obezbedi redovno snabdevanje grada vodom uz pojedina nenajvljena havarijska isključenja. Ovakvo stanje će potrajati sigurno do većih padavina i osetnijeg pada temperature.

Molimo korisnike da racionalno koriste vodu sa gradskog vodovoda. Ukoliko bude bilo potrebno radi održavanja stabilnosti sistema i ako nivo vode u vodoizvorištu nastavi da opada JKP „12.SEPTEMBAR“ će uvesti restrikcije vode po četiri sata u popodnevnim satima kada je potrošnja najizrazitija.

Hvala na razumevanju.

 

JKP „12.SEPTEMBAR“

                                                                                                                                                                Direktor Dejan Filipović

Veličina slova