Najnovije vesti i informacije iz Opštine Bajina Bašta

Oglas za rani javni uvid plana detaljne regulacije Sportsko-rekreativnog centra u Bajinoj Bašti

Opštinska uprava opštine Bajina Bašta – Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove, na osnovu čl. 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 54/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 i 37/2019-dr. zakon) i čl. 37. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, br. 32/2019),

OGLAŠAVA

RANI JAVNI UVID  PLANA DETALjNE REGULACIJE 

SPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA U BAJINOJ BAŠTI

Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 21. oktobra do 04. novembra 2019. godine. Materijal će biti izložen u sali Skupštine opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br. 28, svakog radnog dana od 7 do 15 časova, kao i na internet strani opštine Bajina Bašta (www.bajinabasta.rs).

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave Bajina Bašta, kao nosilac izrade Plana detaljne regulacije organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, očekivanim efektima planiranja i dr.

Rani javni uvid se sprovodi na osnovu Odluke Skupštine opštine o izradi Plana detaljne regulacije sportsko-rekreativnog centra  (“Sl. list opštine Bajina Bašta “ broj 5/2018 i 6/2019).

Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi, Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br.28, Bajina Bašta, u toku trajanja ranog javnog uvida, zaključno sa 04.11.2019.  godine.

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva

imovinsko pravne, inspekcijske i komunalne delatnosti

   Opštinske uprave opštine Bajina Bašta

Obaveštenje o suzbijanju larvi komaraca na teritoriji lokalne samouprave Bajina Bašta

Obaveštavamo Vas da će u utorak, 15.10.2019. godine, ukoliko se steknu neophodni meteo uslovi, preduzeće VISAN d.o.o. iz Beograda Zemun, Jerneja Kopitara bb, početi tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji lokalne samouprave, u skladu sa Ugovorom br. 404-02-51/2019-02/11 od 06.05.2019. godine.

Radovi će se izvoditi u periodu od 09 do 18 časova.

Planirano je da radovi traju 3 dana.

Tretman će se vršiti preparatom za suzbijanje larvi komaraca LARVASTOP PIRIPROX 0,5 ZG.

Koordinaciju rada sprovešće šef stručno operativnog tima izvođača, uz punu saradnju sa nadzorom tretmana ispred lokalne samouprave.

 

 

Obaveštenje o otpočinjanju rada na opštinskim odlukama

    Članom 68. stav 4. Zakona o lokalnoj samoupravi(„Sl.glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014-dr.zakon, 101/2016-dr.zakon i 47/2018), članom 113. Statuta opštine Bajina Bašta („Službeni list opštine Bajine Bašte“ broj 2/019), propisano je da je nadležni organ opštine dužan da na internet prezentaciji opštine, odnosno na drugi primeren način obavesti javnost da je otpočeo rad n apripremi propisa koje donosu skupština.

U skladu sa navedenom obavezom, Oipštinska uprava opštine Bajina Bašta, obaveštava javnost da je otpočeo rad na pripremi sledećih odluka:

-Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji opštine Bajina Bašta

-Odluke o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretmosti obveznnika koji vode poslovne knjige sa prosečnim cenama odgovarajućih nepokretnosti u 2018. godini na teritoriji opštine Bajina Bašta.

 

 

Načelnik Opštinske uprave

Jelena Filipović

Poseta đaka trećeg razreda OŠ „Rajak Pavićević“

U okviru Dečije nedelje, danas su opštinu Bajina Bašta posetili đaci trećeg razreda Osnovne škole „Rajak Pavićević“ iz Bajine Bašte. Đake su u Skupštinskoj sali pozdravili zaposleni, koji su im svojim izlaganjima opisali svoje poslove, a nakon toga su i zajedno obišli prostorije opštine. Đake, je pozdravio i predsednik opštine Radomir Filipović i zamenik predsednika opštine Petar Petrović, kao i članovi Opštinskog veća, čija sednica je bila u toku posete đaka.

Obaveštenje o sistematskoj deratizaciji opštine Bajina Bašta

Na osnovu odluke br.404-80-5/2019 od 28.08.2019 godine Zavod za javno zdravlje Užice će izvšiti postavljanje otrovanih mamaka za uništavanje miševa i pacova

U vremenu od 09.10.2019. do 18.10.2019

Upozorenje

  1. Mamci su postavljeni u podrumima , pomoćnim prostorijama, radnim organizacijama,ustanovama
  2. Otrovane mamke ne dirati i ne premeštati
  3. Onemogućiti pristup maloletnoj deci na mestima gde su izloženi otrovni mamci
  4. Onemogućiti pristup domaćim životinjama na mestima gde su izloženi otrovni mamci
  5. Za sve informacije obratiti se na telefon 031/563-150 Zavod za javno zdravlje Užice

Plan održive urbane mobilnosti Bajine Bašte

Poštovani sugrađani/sugrađanke,
Opština Bajina Bašta planira izradu Plana održive urbane mobilnosti (POUM). Cilj izrade POUM-a je da se unaprede uslovi za kretanje svih stanovnika našeg grada, bez obzira na godine starosti, pol, zdravstveno i materijalno stanje.
Ovaj strateški dokument treba da ponudi rešenja za neke od problema saobraćaja u gradu (sve veći broj putničkih automobila, nedovoljno regulisano parkiranje, nedostajuća infrastruktura za bicikliste i sl). Želimo da u našem gradu udišemo čistiji vazduh, da imamo više zelenih površina za šetanje i rekreaciju, da ulice i trotoari budu bezbedniji i da se svi krećemo gradom sa što manje prepreka.

Vaše mišljenje nam je važno! Zajedno možemo da doprinesemo budućem razvoju grada!

Ova anketa je anonimna i doprineće izradi strateškog dokumenta. Nakon obrade, rezultati ankete biće objavljeni na zvaničnom sajtu opštine.

Link za popunjavanje ankete:

https://forms.gle/F7zRTVwcMEDY3gTw7

Poziv za javnu raspravu o nacrtu odluke o mesnim zajednicama na teritoriji opštine Bajina Bašta

U skladu sa Zaključkom 01 Broj:06-41/019 od 13. septembra 2019. godine, kojim je utvrđen nacrt Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji opštine Bajina Bašta, Opštinsko veće opštine Bajina Bašta, u p u ć u j e

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O NACRTU ODLUKE O MESNIM

ZAJEDNICAMA NA TERITORIJI OPŠTINE BAJINA BAŠTA

           Pozivaju se predsednici saveta mesnih zajednica opštine Bajina Bašta i sva zainteresovana fizička i pravna lica da uzmu učešće u javnoj raspravi o nacrtu Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji opštine Bajina Bašta, koja će trajati u periodu od 14. septembra do 29. septembra 2019. godine, dostavljanjem primedbi, predloga i sugestija u pisanoj formi na adresu: Opština Bajina Bašta-Opštinskom veću, Ul. Dušana Višića broj 28, 31250 Bajina Bašta, ili elektronskom poštom na adresu:sobb@mts.rs.

            Usmena javna rasprava o nacrtu Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji opštine Bajina Bašta održaće se na dan 27. septembra 2019. godine, u sali opštine Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića broj 28, Bajina Bašta, sa početkom u 11,30 sati.Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju i uzmu učešće u usmenoj javnoj raspravi.

 

                                                                                    PREDSEDNIK OPŠTINSKOG VEĆA

                                                                                               PREDSEDNIK OPŠTINE

                                                                                                      Radomir Filipović

Obaveštenje o otpočinjanju rada na opštinskim odlukama

Članom 68. stav 4. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014-dr.zakon, 101/2016-dr.zakon i 47/2018), članom 113. Statuta opštine Bajina Bašta („Službeni list opštine Bajine Bašte“ broj 2/019), propisano je da je nadležni organ opštine dužan da na internet prezentaciji opštine, odnosno na drugi primeren način obavesti javnost da je otpočeo rad na pripremi propisa koje donosi skupština.

U skladu sa navedenom obavezom, Opštinska uprava opštine Bajina Bašta, obaveštava javnost da je otpočela rad na pripremi sledećih odluka:

-Odluke o mesnim zajednicama,

-Odluka o budžetu opštine Bajina Bašta za 2020.godinu

-Odluke o boravišnoj taksi

-Odluka o obavljanju delatnosti obezbeđivanje javnog osvetljenja na teritoriji opštine Bajina Bašta

-Odluka o održavnju javnih zelenih površina

-Odluka o sahranjivanjima i grobljima na teritoriji opštine Bajina Bašta

-Odluka o pogrebnim delatnostima

-Odluka o snabdevanju vodom

-Odluka o prečišćavanju i odvođenju atmosferskih i otpadnih voda na teritoriji opštine Bajina Bašta

-Odluka o obavljanju delatnosti zoohigijene

-Odluka o postavljanje ugostiteljskih bašti, tezgi na javnim površinama

-Odluka o pijacama

-Odluka o dimničarskim uslugama

 

Načelnik Opštinske uprave

Jelena Filipović

Oglas za rani javni uvid plana detaljne regulacije šire zone oko regulacije reke Pilice

Opštinska uprava opštine Bajina Bašta – Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove, na osnovu čl. 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 54/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 i 37/2019-dr. zakon) i čl. 37. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, br. 32/2019),

OGLAŠAVA

RANI JAVNI UVID  PLANA DETALjNE REGULACIJE 

ŠIRE ZONE OKO REGULACIJE REKE PILICE

Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 02. do 17. septembra 2019. godine. Materijal će biti izložen u sali Skupštine opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br. 28, svakog radnog dana od 7 do 15 časova, kao i na internet strani opštine Bajina Bašta (www.bajinabasta.rs).

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave Bajina Bašta, kao nosilac izrade Plana detaljne regulacije organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, očekivanim efektima planiranja i dr.

Rani javni uvid se sprovodi na osnovu Odluke Skupštine opštine o izradi Plana detaljne regulacije šire zone oko regulacije reke Pilice  (“Sl. list opštine Bajina Bašta “ broj 5/2018).

Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi, Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br.28, Bajina Bašta, u toku trajanja ranog javnog uvida, zaključno sa 17.09.2019. godine.

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva

imovinsko pravne, inspekcijske i komunalne delatnosti

   Opštinske uprave opštine Bajina Bašta

Obaveštenje o zabrani spaljivanja trave, smeća i drugih otpadaka

Obaveštavaju se građani Bajine Bašte  u skladu sa opštinskom Odlukom o opštem uređenju,čistoći i komunalnoj higijeni na teritoriji opštine Bajina Bašta da :

 je zabranjeno spaljivanje đubreta,smeća trave i drugih otpadaka.

Inspekcijski nadzor nad izvršenjem odredbe ove Odluke vrši komunalna inspekcija.Pojavu paljenja đubreta,smeća trave i drugih otpadaka na otvorenom prostoru prijaviti opštinskoj upravi Bajina Bašta, Odeljenju za inspekcijske poslove i komunalne delatnosti-komunalnoj inspekciji.

Komunalni inspektor u toku redovnog i vanrednog pregleda ukoliko konstatuje paljevinu na otvorenom prostoru protiv lica koje je postupalo suprotno odredbama ove Odluke može podneti prekršajnu prijavu.

 

Komunalna inspekcija

Opštinske uprave Bajina Bašta

Veličina slova