Najnovije vesti i informacije iz Opštine Bajina Bašta

Održane poslednje obuke subjekata za odbranu od poplava

 1. i 06. juna 2019. godine, u okviru projekta „Uspostavljanje sistema odbrane od poplava u prekograničnom području Srbije i Bosne i Hercegovine“, u Višegradu su održane dve vezane obuke subjekata za odbranu od poplava.

Prvog dana izvedena je obuka namenjena komandirima jedinica civilne zaštite i njihovim zamenicima, poverenicima za ugrožena područja i njihovim zamenicima, kao i osobama koje su zadužene za vanredne situacije u tri lokalne samouprave prekograničnog područja. Obuci su prisustvovali i zaposleni u relevantnim javnim preduzećima i Sektorima za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije i MUP-a Republike Srpske. Obuka je obradila sledeće teme:

– Koordinacija i komunikacija sistema odbrane od poplava u prekograničnom regionu, uključujući i izradu planskog dokumenta koji obrađuje ovo polje delovanja.

– Postupanje i preduzimanje mera na konkretnoj lokaciji, uključujući i izradu planskog dokumenta za ovu vrstu aktivnosti.

– Preventivne mere u lokalnoj zajednici, uključujući postupanje građana, samozaštitu i podizanje nivoa svesti građana.

– Organizacija sistema zaštite i spasavanja u odbrani od poplava, u Republici Srpskoj.

Drugog dana realizovana je obuka namenjena komandnim sastavima i pripadnicima jedinica civilne zaštite iz sve tri lokalne samouprava prekograničnog područja i to na lokaciji toka reke Rzav. Ova obuka je obradila sledeće teme:

– Postupanje jedinica civilne zaštite na konkretnoj lokaciji.

– Mere zaštite i samozaštite kod izvođenja radnji pri zaštiti i spasavanju.

– Evakuacija i zbrinjavanje.

Sa ove dve obuke završen je proces edukacije subjekata koji se uključuju u odbranu od poplava i komandnog sastava jedinica civilne zaštite koje se formiraju na ugroženom području. Preostalo je da se realizuje završna pokazna vežba za sve učesnike, koja će se organizovati u Mokroj Gori, u najskorije vreme.

Projekat „Uspostavljanje sistema odbrane od poplava u prekograničnom području Srbije i Bosne i Hercegovine“, se finansira sredstvima Evropske unije u okviru IPA I Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2007-2013, uz podršku Ministarstva za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine.

Projekat implementiraju Opština Bajina Bašta i Opština Višegrad. Realizacija projekta je započeta u oktobru 2017. godine, u trajanju od 18 meseci. Sredstva namenjena za sprovođenje projekta iznose oko 575.000 evra, od kojih će 15% obezbediti partnerske organizacije.

Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu i primarne proizvodnje biljnih kultura u 2019. godini

Na osnovu člana 13. stav 4. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju («Sl. glasnik RS»,br.10/013,142/014, 103/015 i 101/16), člana 68. Statuta opštine Bajina Bašta («Sl.list opštine Bajina Bašta», br.2/2019), člana 35. stav 1. Odluke o budžetu opštine Bajina Bašta za 2019. godinu («Sl.list opštine Bajina Bašta», br.11/2018), Odluke o raspodeli sredstava u okviru Programa 5- poljoprivreda i ruralni razvoj 01 broj 320-1/2019   i tačke 2.2. šifra mere 101. Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja  opštine Bajina Bašta za 2019. godinu 01 broj 320-1/2019 («Sl.list opštine Bajina Bašta», br.4/019), a po prethodno pribavljenoj Saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj: 320-00-01512/2019-09 od 2. aprila 2019. godine, Predsednik opštine Bajina Bašta, dana 17. juna  2019. godine,  raspisuje

Javni poziv

za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na

podsticaje u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu i primarne proizvodnje biljnih kultura  u 2019. godini

Javno nadmetanje radi otuđenja motornih vozila u javnoj svojini

Na osnovu Odluke Skupštine opštine Bajina Bašta o otpisu i otuđenju osnovnih sredstava  01 Broj: 06-34/2018 od 13.novembra 2018 .godine ,Rešenja predsednika opštine Bajina Bašta 01 broj 404-87/2018 od 20.novembra 2018. godine i Odluke Opštinskog veća  opštine  Bajina Bašta o umanjenju početne licitacione vrednosti za prodaju pokretnih stvari  01 broj 06-25/2019 od 24.maja 2019.godine

OPŠTINA BAJINA BAŠTA
BAJINA BAŠTA
Ul. Dušana Višića br. 28.

O G L A Š A V A

JAVNO NADMETANjE
radi otuđenja motornih vozila  u javnoj svojini

I

Predmet otuđenja su motorna vozila u javnoj svojini opštine Bajina Bašta i to:

-putničko motorno vozilo marke:VAZ LADA, model NIVA 1700 21213,broj šasije XTA21213021646807, broj motora 212137011755, godina proizvodnje 2002,reg.oznaka  BB 004-FI;

-putničko motorno vozilo marke: SKODA, model OKTAVIA ELEGANCE 2.0 TDI broj šasije TMBBE21Z372145485, broj motora BKD 872127, godina proizvodnje 2007,reg.oznakaBB 005-HT.

II

Predmetna vozila  se otuđuju iz javne svojine po tržišnim uslovima  , u viđenom stanju bez prava kupca na naknadne reklamacije .

III

Otuđenje motornih vozila  iz javne svojine opštine Bajina Bašta iz stava I ovog oglasa se vrši putem javnog nadmetanja, po najnižoj početnoj  ceni izraženoj u dinarima  i to za :

 1.putničko motorno vozilo marke:VAZ LADA, model NIVA 1700 21213,broj šasije XTA21213021646807, broj motora 212137011755, godina proizvodnje 2002;u iznosu od 66.286,16 dinara .

 1. putničko motorno vozilo marke: SKODA, model OKTAVIA ELEGANCE 2.0 TDI broj šasije TMBBE21Z372145485, broj motora BKD 872127, godina proizvodnje 2007., u iznosu od 318.293,88 dinara .

IV

Vozila iz stava I ovog oglasa, nalaze se na parkingu zgrade Opštine Bajina Bašta i  ista se mogu razgledati svakog radnog dana od 10 časova do 14 časova sve do dana održavanja javnog nadmetanja.

Sva bliža obaveštenja i informacije u vezi sa prodajom vozila mogu se dobiti  u vremenu od 07 časova do 15 časova u kancelariji broj 15, u prostorijama Opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br.28, telefon broj 031 862-366 ,kontakt osoba Tadić Suzana ,dipl.pravnik ,predsednik komisije .

V

Licitacioni korak se određuje u sledećim iznosima:

-za otuđenje vozila  iz stava III tačka 1 u iznosu od 1.000,00 dinara

-za otuđenje vozila  iz stava III tačka  2  u iznosu od 10.000,00 dinara.

VI

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva fizička i pravna lica koja su podnela blagovremene i potpune prijave.

Prijava mora biti čitko popunjena sa naznačenim rednim brojem i naznakom motornog vozila iz ovog oglasa, za koju se lice prijavljuje.

Prijava za učešće na nadmetanju mora da sadrži:

– za pravna lica: naziv, odnosno poslovno ime, sedište, matični broj i PIB, broj telefona i mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica i overena pečatom. Uz prijavu se obavezno prilaže izvod iz registra privrednih subjekata, u originalu ili overenoj kopiji i potvrda o PIB-u, uredno ovlašćenje za zastupanje, dokaz o uplati depozita

– za fizička lica: ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona, JMBG, fotokopija lične karte. Uz prijavu se prilaže dokaz o uplati depozita.

-privatni preduzetnik uz prijavu dostavlja i izvod iz registra nadležnog organa u originalu ili overenoj kopiji i potvrdu o PIB-u,dokaz o uplati de pozita.

U slučaju da podnosioca prijave zastupa punomoćnik, punomoćje za zastupanje mora biti overeno od nadležnog organa i sadržati ovlašćenje da moželicitirati u ime davaoca ovlašćenja te da može licitirati cenu neograničenu po iznosu.

Svi učesnici u javnom nadmetanju uz prijavu moraju dostaviti original dokaz o uplati depozita koji iznosi 10% od utvrđene početne cene iz stava III ovog oglasa Komisiji za sprovođenje javnog nadmetanja.

Uplatu izvršiti na žiro račun – Primanja od prodaje pokretnih stvari  u korist nivoa opštine br. 840-812151843-08, sa pozivom na broj odobrenja 97-77-007.

Prijave za učešće na javnom nadmetanju, sa potrebnim dokazima naznačenim u ovom oglasu, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Opštinska uprava Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br.28,sa naznakom: „Komisiji za sprovođenje postupka otuđenja motornih vozila  javnim nadmetanjem “ sa naznačenim rednimbrojem vozila iz stava III ovog javnog oglasa, za koju se lice prijavljuje,poštom ili neposredno u pisarnici Opštinske uprave Bajina Bašta.

Rok za podnošenje prijave sa dokumentacijom je 05.avgust 2019 godine. Blagovremenom će se smatrati sve prijave koje stignu u Opštinsku upravu Bajina Bašta do 15:00 časova 05.avgusta 2019.godine.

Podnosioci neblagovremene ili nepotpune prijave ne mogu učestvovati u postupku javnog nadmetanja.

Registarcija učesnika počinje sat i po pre početka javnog nadmetanja a završava se pola sata pre početka javnog nadmetanja, odnosno od 09h do 10:30h u zgradi Opštine Bajina Bašta ul. Dušana Višića broj 28- u sali za sednice Skupštine opštine Bajina Bašta.

VII

Javno nadmetanje će se održati dana 6.avgusta . 2019.godine sa početkom u  11  časova u zgradi Opštine Bajina Bašta ul. Dušana Višića broj 28- u sali za sednice Skupštine opštine Bajina Bašta.

VIII

Postupak javnog nadmetanja sprovodi Komisija za sprovođenje postupka otuđenja motornih vozila javnim nadmetanjem.

Ukoliko podnosilac blagovremene i potpune prijave ne pristupi javnom nadmetanju, smatraće se da je odustao od prijave.

Postupak javnog nadmetanja sprovešće se i u slučaju da pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna prijava, na osnovu koje se podnosilac registruje i proglašava kupcem, ako početnu cenu po kojoj se motorna vozila  otuđuju prihvati kao kupoprodajnu cenu, s tim da ukoliko ne prihvati kupoprodajnu cenu, gubi pravo na vraćanje depozita.

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cena.

Učesnik koji ponudi najviši iznos kupoprodajne cene potpisuje izjavu o visini ponuđene cene.

IX

Opština Bajina Bašta na strani prodavca zaključuje ugovor o otuđenju vozila sa učesnikom koji je ponudio najviši iznos kupoprodajne cene u roku od 7 dana od dana održavanja javnog nadmetanja .

Lice koje predmetna vozila pribavi u svojinu dužno je da izlicitirani iznos, umanjen za uplaćeni iznos depozita, uplati u roku od 7 dana od dana zaključenja ugovora o otuđenju, odnosno pribavljanju u svojinu.

Ukoliko najbolji ponuđač ne zaključi ugovor u propisanom roku ili ne uplati izlicitiran iznos umanjen za visinu depozita, gubi pravo na povraćaj depozita a predmetna motorna vozila  biće predmet novog javnog nadmetanja.

X

Učesnici javnog nadmetanja koji nisu stekli status najpovoljnijeg ponuđača imaju pravo na povraćaj depozita u roku od 15 dana od dana javnog nadmetanja. Ponuđači su u obavezi da, u obrascu zahteva za povraćaj depozita, upišu tačan broj računa i naziv banke za povraćaj.

XI

Sve troškove u vezi sa zaključenjem ugovora ,porezom na prenos apsolutnih prava kao i svim drugim javnim dažbinama ,snosi kupac vozila.Ovaj oglas će se objaviti na oglasnoj tabli Opštinske uprave Bajina Bašta, dnevnom listu Danas i na internet stranici www.bajinabasta.rs.

 

KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE JAVNOG NADMETANjA

Obaveštenje o poništavanju javnog konkursa za izbor programa i projekata organizacija civilnog društva

  Poništava se javni konkurs za izbor programa i projekata organizacija civilnog društva, neprofitnih i nepolitičkih organizacija i udruženja građana sredstvima budžeta opštine Bajina Bašta za 2019. godinu, raspisan Zaključkom Opštinskog veća 01 Broj:06-25/019 od 24. maja 2019. godine, objavljen na sajtu opštine Bajina Bašta dana 31. maja 2019. godine.

   Posebnim zaključkom Opštinsko veće će raspisati novi konkurs za izbor programa i projekata organizacija civilnog društva, neprofitnih i nepolitičkih organizacija i udruženja građana sredstvima budžeta opštine Bajina Bašta za 2019. godinu.

 

Obaveštenje u vezi sa oporezivanjem prihoda po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu od strane fizičkog lica

 1. Prihodi po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga

Prihodima od ugostiteljskih usluga smatraju se prihodi koje fizičko lice ostvari od pružanja ugostiteljskih usluga u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i objektu seoskog turističkog domaćinstva, saglasno članu 84b Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, br. 24/01……i 95/18).

 1. Poreski obveznik

Poreski obveznik je fizičko lice koje ostvaruje prihode po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i objektu seoskog turističkog domaćinstva.

 1. Poreska osnovica i poreska stopa

Poresku osnovicu za kalendarsku godinu čini iznos 5% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, pomnožen brojem individualnih ležajeva, odnosno kamp parcela (iz Rešenja o kategorizaciji objekata domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva koje kategoriše nadležni organ jedinice lokalne samouprave, na osnovu čl. 18, 20. i 30. do 35. Zakona o ugostiteljstvu – „Službeni glasnik“ broj 17/19) i odgovarajućim koeficijentom prema kategoriji turističkog mesta.

Prihod po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu oporezuje se po stopi od 20%, koja se primenjuje na poresku osnovicu.

 1. Poreska prijava

Poreska prijava za utvrđivanje poreza po osnovu prihoda od pružanja ugostiteljskih usluga podnosi se na Obrascu PPDG-4R – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga (u daljem tekstu: poreska prijava), koji je propisan Pravilnikom o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju („Službeni glasnik RS”, br. 90/17, 38/18 i 20/19).

Uz poresku prijavu podnosi se prilog sa podacima o ugostiteljskom objektu. Podaci o ugostiteljskom objektu iskazuju se na Obrascu – Prilog 1.

Poresku prijavu poreski obveznik može da podnese u elektronskom obliku ili u pismenom obliku – neposredno ili putem pošte.

U elektronskom obliku poreska prijava se podnosi upotrebom elektronskih servisa Poreske uprave, na način propisan pravilnikom kojim se uređuje podnošenje poreske prijave elektronskim putem.

U pismenom obliku poresku prijavu poreski obveznik podnosi organizacionoj jedinici Poreske uprave nadležnoj za teritoriju na kojoj se nalazi ugostiteljski objekat.

Obveznik poreza po osnovu prihoda od pružanja ugostiteljskih usluga koji u toku godine počne da pruža ugostiteljske usluge dužan je da podnese poresku prijavu u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti rešenja kojim se objekat domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva razvrstava u odgovarajuću kategoriju u skladu sa zakonom kojim se uređuje ugostiteljstvo.

Obveznik koji je tokom godine podneo poresku prijavu i kod koga se ne promene elementi koji su od značaja za visinu poreske obaveze za narednu godinu, nije dužan da podnese poresku prijavu za narednu godinu.

Međutim, ukoliko u toku godine dođe do promene elemenata koji su od značaja za visinu poreske obaveze, obveznik je dužan da o tome obavesti nadležni poreski organ. Naime, u tom slučaju obveznik je dužan da u roku od 15 dana od nastanka promene podnese poresku prijavu i Prilog 1.

U slučaju kada obveznik u toku godine prestane da pruža ugostiteljske usluge, dužan je da o tome obavesti nadležni poreski organ tako što će da podnese poresku prijavu u roku od 15 dana od dana kada prestane da pruža ugostiteljske usluge.

 1. Utvrđivanje i naplata poreza

Porez na prihode po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga u skladu sa zakonima kojima se uređuju turizam i ugostiteljstvo, utvrđuje se i plaća na osnovu rešenja nadležnog poreskog organa.

Do donošenja rešenja o utvrđivanju poreza za tekuću godinu, obveznici poreza dužni su da plaćaju porez u visini obaveze koja odgovara iznosu poreza utvrđenog rešenjem za prethodnu godinu.

Obveznik koji u toku godine započne pružanje ugostiteljskih usluga dužan je da plaća porez počev za naredni kvartal u odnosu na onaj u kome je počeo da pruža usluge.

U slučaju kada u toku godine dođe do promene elemenata koji su od značaja za visinu poreske obaveze, poreski organ rešenjem utvrđuje novu poresku obavezu koja se plaća počev za naredni kvartal u odnosu na kvartal u kome je došlo do promene elemenata od značaja za visinu poreske obaveze.

Kada u toku godine obveznik prestane da pruža ugostiteljske usluge, dužan je da izvrši poresku obavezu zaključno za kvartal u kome je prestao da pruža usluge.

Porez na prihode po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga, plaća se u roku od 15 dana od dana isteka kvartala.

Imajući u vidu navedeno, na primer, ako je obveznik počeo sa obavljanjem delatnosti 10. jula 2019. godine (treći kvartal), poreska obaveza za 2019. godinu nastaje počev za četvrti kvartal 2019. godine (oktobar-decembar). To znači da bi poresku obavezu za 2019. godinu obveznik bio dužan da plati samo za četvrti kvartal 2019. godine. U konkretnom slučaju, bio bi dužan da porez plati najkasnije do 15. januara 2020. godine (15 dana po isteku četvrtog kvartala).

 1. Utvrđivanje poreske obaveze za 2019. godinu

Imajući u vidu da se odredbe Zakona o porezu na dohodak građana koje se odnose na prihode od ugostiteljskih usluga primenjuju počev od 1. jula 2019. godine, to znači da će se poreska obaveza za 2019. godinu utvrditi za period od šest meseci (jul-decembar 2019. godine).

S tim u vezi dat je primer načina obračuna poreza za 2019. godinu za obveznika koji ostvaruje prihode po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga uzimajući u obzir elemente potrebne za utvrđivanje poreza, i to:

1) 5% od prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji u 2018. (godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez);

2) podatak o prosečnoj mesečnoj zaradi po zaposlenom za 2018. godinu;

3) broj individualnih ležajeva, odnosno kamp parcela (iskazana je obaveza po jednom ležaju, odnosno kamp parceli);

4) koeficijenti prema kategoriji turističkog mesta,

5) poreska stopa 20%.

Podatak o prosečnoj mesečnoj zaradi po zaposlenom objavljuje Republički zavod za statistiku.

Prosečna zarada za 2018. godinu iznosi 68.629 dinara i podatak je objavljen u „Službenom glasniku RS”, broj 13/19 od 28. februara 2019. godine.

Koeficijenti prema kategoriji turističkog mesta utvrđeni su Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i elementima za oporezivanje prihoda po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS”, broj 45/19 od 21. juna 2019. godine.

Podaci o kategorisanim turističkim mestima objavljuju se na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija – https://mtt.gov.rs/turizam-i-turisticka-inspekcija/turisticka-mesta/.

 1. Utvrđivanje poreske obaveze za 2020. godinu

Za obveznika koji je započeo obavljanje delatnosti u 2019. godini pa nastavlja da je obavlja i u 2020. godini, poreska obaveza utvrđuje se na godišnjem nivou, tj. za period januar – decembar 2020. godine.

Međutim, u slučaju kada obveznik započne sa obavljanjem delatnosti u toku godine, na primer u prvom kvartalu 2020. godine, s obzirom da je dužan da plaća porez počev za naredni kvartal u odnosu na onaj u kome je počeo da pruža usluge, to znači da porez plaća počev od drugog kvartala te godine.

Turistički informativni centar Bajina Bašta je dobitnik tripadvajzer sertifikata za odličan kvalitet za 2019

Turistički informativni centar Bajina Bašta proglašen je ove godine za dobitnika Tripadvajzer Sertifikata za odličan kvalitet (Certificate of Excellence) što znači da se bajinobaštanski info centar nalazi među 10% najbolje ocenjenih turističkih objekata u celom svetu. Već devet godina ova nagrada odaje priznanje turističkim i ugostiteljskim objektima koji su dobijali sjajne komentare na sajtu Tripadvajzer (www.tripadvisor.com) tokom prethodne godine. Dobitnici Sertifikata za odličan kvalitet obuhvataju smeštajne objekte, restorane i atrakcije iz celog sveta koji konstantno pružaju sjajan kvalitet usluge svojim klijentima.

Tripadvajzer je najveći sajt za putovanja na svetu koji omogućava putnicima da isplaniraju i rezervišu savršeno putovanje. Sajt nudi savete i komentare miliona putnika i pruža veliki izbor destinacija za putovanja.  Prema stavovima stručne javnosti, Tripadvajzer je najuticajniji sajt gde se mogu naći objektivni stavovi gostiju o kvalitetu restorana, hotela i ostalim turističkim uslugama i proizvodima.

Sertifikat za odličan kvalitet uzima u obzir kvalitet, količinu i aktuelnost komentara koje su poslali putnici u periodu od 12 meseci. Da bi ispunio uslove za ulazak u konkurenciju, objekat konstantno mora da ima ukupnu ocenu najmanje četiri od mogućih pet, mora da ima  određen broj komentara, kao i da ima profil na Tripadvajzeru najmanje dvanaest meseci. Tripadvajzer koristi algoritam koji prvenstveno uzima u obzir kvalitet, broj i aktuelnost komentara korisnika, prisustvo objekta na sajtu ali i brojne druge parametre na osnovu koji se određuju objekti koji zaslužuju ovo prestižno priznanje.

Javni poziv „Norveška za vas“

Projekat „Norveška za vas“ nudi podršku za nabavku opreme ili uvođenje usluga u iznosu do 10.000 evra, uz finansijsko učešće aplikanta. Cilj poziva jeste da doprinese uravnoteženijem društveno-ekonomskom razvoju u Srbiji otvaranjem najmanje 70 radnih mesta kroz poboljšanje poslovanja postojećih preduzeća i osnivanje novih poslovnih subjekata.

KOME JE NAMENjEN POZIV?

 1. Nezaposlenima koji žive na teritoriji obuhvaćenoj projektom i žele da pokrenu sopstveni posao
 2. Mikro i malim preduzećima i preduzetnicima koji su registrovani u periodu od 1. januara 2014. do 31. decembra 2018. godine na teritoriji obuhvaćenoj projektom i žele da unaprede svoj posao i otvore nova radna mesta

IMATE PITANjA?

Zahtev za pojašnjenje pošaljite najkasnije do 3. jula 2019. na

rsoc.applications@unops.org ili posetite jednu od naših informativnih sesija:

Gradska uprava Grada Zrenjanina Multimedijalna sala, Trg slobode 10

 1. jun 2019.

Velika Plana,Dom Omladine  Branka Radičevića 1

 1. jun 2019

Loznica, Omladinski centar Trg Jovana Cvijića bb (suteren Gimnazije)

 1. jun 2019.

Kraljevo, Regionalna privredna komora (mala sala) Omladinska 2

 1. jun 2019.

Leskovac, Visoka poslovna škola strukovnih studija Vlade Jovanovića 8

 1. jun 2019.

Sve informativne sesije počinju u 10.30 časova.

Obaveštenje o suzbijanju larvi komaraca na teritoriji lokalne samouprave

Obaveštavamo Vas da će u utorak, 18.06.2019. godine, ukoliko se steknu neophodni meteo uslovi, preduzeće VISAN d.o.o. iz Beograda Zemun, Jerneja Kopitara bb, početi tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji cele lokalne samouprave, u skladu sa Ugovorom br. 404-02-51/2019-02/11 od 06.05.2019. godine.

Radovi će se izvoditi u periodu od 09 do 18 č.

Planirano je da radovi traju 4 dana.

Tretman će se vršiti preparatom za suzbijanje larvi komaraca LARVASTOP PIRIPROX 0,5 ZG.

Koordinaciju rada sprovešće šef stručno operativnog tima izvođača, uz punu saradnju sa nadzorom tretmana ispred lokalne samouprave.

Javni konkurs za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta opštine Bajina Bašta u 2019. godini

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009,13/2016 i 30/2016), Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“br. 105/2016 i 112/2017), Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja(„Sl. glasnik RS“br. 16/2018),k Člana 63. Statuta opštine Bajina Bašta (Sl. list opštine Bajina Bašta“, br. 6/08 i 7/011), i shodno Zaključku Opštinskog veća 01 Broj:06 – 25 /019 od 24.05.2019. godine, Opštinsko veće opštine Bajina Bašta raspisuje

JAVNI KONKURS

za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta opštine Bajina Bašta u 2019. godini

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata organizacija civilnog društva

Na osnovu člana 3. Pravilnika o načinu finansiranja programa i projekata organizacija civilnog društva, neprofitnih i nepolitičkih organizacija i udruženja građana sredstvima budžeta opštine Bajina Bašta (*Sl.list opštine Bajina Bašta*, br. 4/017, 4/018) i shodno Zaključku Opštinskog veća od 24.05.2019. godine, Opštinsko veće opštine Bajina Bašta raspisuje

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA NEPROFITNIH I NEPOLITIČKIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENjA GRAĐANA.

Veličina slova