Јавни Позиви, Јавни Огласи и Конкурси које објављује Општина Бајина Башта

Конкурс за доделу ученичких стипендија за школску 2020/2021 годину

На основу члана 6. Одлуке о стипендирању талентованих ученика средњих школа и гимназија («Службени лист општине Бајина Башта» број 9/2005) и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о стипенидрању талентованих ученика средњих школа и гимназија («Сл. лист општине Бајина Башта» бр. 7/2011), Комисија за талентоване ученике средњих школа и гимназија на седници одржаној дана 07.09.2020. године, расписује

К о н к у р с

за доделу ученичких стипендија за школску

2020/2021 годину

 УСЛОВИ КОНКУРСA

На конкурс се могу пријавити ученици уписани у средње, средње стручне и уметничке школе или специјализоване гимназије.

           Стипендију може добити ученик под следећим условима:

-ако је у току претходне школске године остварио просечан успех изнад 4,85 или

-ако је освојио прво место на општинском такмичењу, прво или друго место на окружном такмичењу, једно од прва три места на републичком такмичењу или који се само пласирао на међународно такмичење,

– за ученике математичке гимназије, филолошке гимназије, спортске гимназије, средње музичке, односно балетске школе (при додели стипендија напред наведеним ученицима, наведених школа, при одлучивању о додели стипендија) неће се примењивати критеријум постигнути успех на такмичењу.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Ученици подносе следећа документа:

–  захтев,

–  уверење о уписаном разреду,

– за ученике првих разреда средње школе фотокопија књижице (општи подаци и завршни разред),

– за ученике другог, трећег и четвртог разреда средње школе, фотокопија         сведочанства из претходне школске године,

-фотокопија дипломе о освојеним наградама на претходно наведеним такмичењима,

– за ученике математичке гимназије, филолошке гимназије, спортске гимназије, средње музичке школе и средње балетске школе фотокопија сведочанства из претходне године,

-фотокопија личне карте и

-фотокопија банковне картице родитеља односно ученика у зависности на чији текући рачун ће се вршити уплата стипендије.

 РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНАТА

Рок за пријављивање на конкурс је од 10.09.2020. године до 30.09.2020. године. Потребну документацију доставити на шалтер Општинске управе општине Бајина   Башта.

Неблаговремено поднети захтеви и непотпуно достављена конкурсна документа не разматрају се.

Документа поднета на конкурс не враћају се.

ДОДЕЛА СТИПЕНДИЈА

Комисија формирана од стране Скупштине општине Бајина Башта која се састоји од 7 (седам) чланова, додељује стипендије талентованим ученицима средњих школа и гимназија.

            Ученику се одобрава исплата стипендије за време редовне наставе коју похађа.

Са кандидатима који добију стипендију закључује се посебан уговор, којим се уређују и прецизирају међусобна права и обавезе. Стипендије за текућу школску годину исплаћују се у 10 (десет) месечних рата.

Висину стипендије не утврђује Комисија већ Општинско веће у складу са одређеним средствима у буџету општине Бајина Башта, за школску 2020/2021. годину.

Кориснику стипендије обуставља се одобрена исплата стипендије за текућу школску годину и то:

– када се утврди да подаци који су послужили као основ и доказ за остваривање права на стипендију не одговарају чињеничном стању,

– промени пребивалишта,

– једнострано раскине уговор о стипендирању.

Губитком стипендије из наведених разлога настаје обавеза враћања примљеног износа стипендије у року од 15 дана од дана пријема обавештења о висини износа који је потребно вратити. Такође осим износа главнице, који представља укупан збир свих примљених стипендија, корисник стипендије дужан је Општини платити и камату и главницу у висини есконтне стопе Народне банке Србије.

Приговор на решење Комисије решава Општинско веће у року од 10 дана од дана пријема обавештења о избору.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                                         Дејан Млађеновић

Јавни оглас за постављење Општинског правобраниоца општине Бајина Башта

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

за постављење Општинског правобраниоца општине Бајина Башта

Постављење се врши на период од 5 година.

Услови :

а.)Општи услови прописани чланом 80. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (*Сл.гласник РС*, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017-др. закон):

-да је кандидат пунолетан држављанин Републике Србије;

-да има прописано образовање;

-да испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и актом о систематизацији  радних места,

-да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;

-да му раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа;

-да има општу здравствену способност.

б.)Други услови, прописани Одлуком о општинском правобранилаштву општине Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта* бр. 6/014):

– завршен правни факултет;

-положен правосудни испит;

-најмање 3 година радног искуства у правној струци после положеног правосудног испита;

-достојност за обављање правобранилачке функције.

Пријаве на оглас подносе се Комисији коју формира Председник општине Бајина Башта, у затвореној коверти са назнаком *Пријава на јавни оглас за постављење Општинског правобраниоца општине Бајина Башта*, у року од 15 дана од дана објављивања огласа, на адресу: Општина Бајина Башта, Комисији за постављење општинског правобраниоца, Ул. Душана Вишића број  28, 31 250 Бајина Башта.

Уз пријаву на оглас, кандидат је дужан доставити доказе о испуњењу услова огласа, у оригиналу или у овереној фотокопији, и то: уверење о држављанству (не старије од шест месеци у односу на дан објављивања конкурса), извод из матичне књиге рођених, уверење о општој здравственој способности, уверење Министарства унутрашњих послова-Полицијске управе да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, диплому о завршеном правном факултету, уверење о положеном правосудном испиту, потврду о радном искуству у правној струци после положеног правосудног испита, потврду да му раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа (уколико је био у радном односу у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе).

НАПОМЕНА: Одредбама члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку (*Сл. гласник РС*, бр. 18/016 и 95/018-аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном правосудном испиту.

Потребно је да учесник јавног огласа достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности-да орган прибави  податке о којима се води службена евиденција или да ће то учинити сам.

Образац изјаве објављен је уз јавни оглас, на интернет презентацији општине Бајина Башта www.bajinabasta.rs.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

За сва обавештења у вези огласа, контактирати председника Комисије Рајаковић Радину, на телефон број:031-865-070, или непосредно у пословним просторијама општине Бајина Башта, Ул. Душана Вишића бр. 28.

Датум објављивања јавног огласа: 27. мај 2020. године  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Бајина Башта у 2020. годинии

На основу чл. 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службенигласник РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 87. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС, бр.16/16 и 8/17), и Закључка Општинског већа 01 Број:06-2/2020 од 14. јануара 2020. године, расписуjе

Конкурс
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Бајина Башта у 2020. години

Јавни конкурс за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Бајина Башта у 2020. години

На основу члана 76. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,13/2016 и 30/2016), Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“бр. 105/2016 и 112/2017), Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења(„Сл. гласник РС“ бр. 16/2018), члана 3. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у области културе који се финансирају и суфинанасирају из буџета општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта“, број 2/2019 и 1/2020), члана 72. став 1. тачка 29. Статута општине Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“, бр. 2/019), Одлуке о буџету општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта“ број 14/2019) и сходно Закључку Општинског већа 01 Број:06-2 /2020 од 14. јануара 2020. године, Општинско веће општине Бајина Башта расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Бајина Башта у 2020. години

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката организација цивилног друштва

На основу члана 3. Правилника о начину финансирања програма и пројеката организација цивилног друштва, непрофитних и неполитичких организација и удружења грађана средствима буџета општине Бајина Башта („Сл.лист општине Бајина Башта“, бр. 4/017, 4/018, 2/019 и 5/019), члана 72. став 1. тачка 29. Статута општине Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“, бр. 2/019), Одлуке о буџету општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта“ број 14/2019) и сходно Закључку Општинског већа 01 Број: 06-2/2020 од 14. јануара 2020. године, Општинско веће општине Бајина Башта расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА НЕПРОФИТНИХ И НЕПОЛИТИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА.

Коначна одлука о додели средстава за помоћ младим брачним паровима за економско оснаживање у руралним подручјима

У складу са чланом 12. Правилника за доделу средстава за помоћ младим брачним паровима за економско оснаживање у руралним подручјима  у општини Бајина Башта у 2019. години („Службени лист општине Бајина Башта“, број 8/2019 и 10/2019),  Општинско веће општине Бајина Башта објављује коначну

Одлуку

о доделу средстава за  помоћ младим брачним паровима за економско оснаживање у руралним подручјима  у општини Бајина Башта у 2019. години

Одлука је постала коначна дана 25.децембра 2019. године.

Одлука о додели средстава за помоћ младим брачним паровима за економско оснаживање у руралним подручјима

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/2014- др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), члана 72. став 1. тачка 29. Статута општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта“, број 2/2019), Одлуке о буџету општине Бајина Башта за 2019. годину („Службени лист општине Бајина Башта“ 11/2018 и 06/2019), члана 8. Правилника за доделу средстава за помоћ младим брачним паровима за економско оснаживање у руралним подручјима  у општини Бајина Башта у 2019. години („Службени лист општине Бајина Башта“, број 8/2019 и 10/2019),  Општинско веће општине Бајина Башта на седници одржаној дана 28.11.2019.године доноси

Одлуку

о доделу средстава за  помоћ младим брачним паровима за економско оснаживање у руралним подручјима  у општини Бајина Башта у 2019. години

 

Више о одлуци у документу испод…

Јавни позив за подстицаје за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз сертификацију система квалитета хране у 2019. години

На основу члана 13. став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју («Сл. гласник РС», бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/16 ), члана 68. Статута општине Бајина Башта («Службени лист општине Бајина Башта», бр.2/2019), члана 8. став 1. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Бајина Башта за 2019. годину («Службени лист општине Бајина Башта», бр.6/2019) и тачке 2.6. шифра мере 304. Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Бајина Башта за 2019. годину 01 број 320-1/2019 («Службени лист општине Бајина Башта», бр.4/019 и 9/2019), Председник општине Бајина Башта, дана 13. новембра 2019. године, расписује

Јавни позив

за подстицаје за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз сертификацију система квалитета хране   у 2019. години

Предмет Јавног позива

је додела финансијских средстава за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз сертификацију система квалитета хране.

Сертификација, у смислу овог Јавног позива, јесте поступак контроле и оцењивања процеса производње и добијеног производа.

Област Јавног позива  – развој  пољопривредне производње кроз контролу и оцењивање процеса производње и добијеног производа

Општи циљ Јавног позива:  Стабилност дохотка и побољшање продуктивности квалитета производа,  одрживо управљање ресурсима и заштите животне средине,  повећање ефикасности, конкурентности и одрживости пољопривредне производње и добијање веће цене за заштићене производе.

Опредељена средства:  Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја  за подручје територије општине Бајина Башта за 2019. годину за меру 304 – Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и  увођење и сертификацију система квалитета хране у износу од  300.000,00 динара на име расподеле за 2019. годину и то:

 • програмска активност 0101-0002 – Мере подршке руралном развоју, позиција 48, економска класификација 451 – Текуће субвенције за пољопривреду – Мере руралног развоја: шифра мере 304. – Подизање конкурентности кроз увођење и сертификацију система квалитета хране и производа са ознаком географског порекла, тачка 3. шифра инвестиције 304.4. -Подршка за увођење система квалитета .

Средства која се одобре за сертификацију система квалитета хране  јесу наменска средства и могу да се користе искључиво за наведену намену и у складу са Уговором који се закључује између Председника општине Бајина Башта и корисника средстава.

Корисници опредељених  средстава:  Корисници средстава су правна лица регистрована у складу са законом којим се уређују удружења.

Интензитет помоћи: Удружења могу остварити право на подстицаје од 80 до 100 % од вредности инвестиције без ПДВ-а  до утрошка планираних средстава за ову намену.

У обзир се узимају инвестиције сертификације за  2019. годину.

Општи услови за учешће на Јавном позиву:  Право учешћа на Јавном позиву имају правна лица регистрована у складу са законом којим се уређују удружења, уписана у Регистар Агенције за привредне  регистре:

 • која имају седиште на територији општине Бајина Башта,
 • чији се циљеви, дефинисани статутом/оснивачким актом, остварују у области пољопривреде и руралног развоја,
 • да се сертификати за чију реализацију се траже средства не финансирају из других извора финансирања тј. да нису предмет конкурса других јавних фондова,

Потребна документација која се подноси :

 • читко попуњен образац Захтева са обавезним потписом подносиоца захтева,
 • фотокопија личне карте овлашћеног лица за заступање Удружења,
 • фотокопија Решења о упису у Регистар удружења,
 • потврда банке о жиро рачуну Удружења,
 • Уговор о вршењу контроле и сертификације производње са овлашћеном контролном организацијом који важи за годину у којој се подноси захтев за коришћење подстицаја,
 • Копија сертификата издатог од овлашћене контролне организације

Начин подношења захтева:

Рок за подношење Захтева је закључно са 22. новембром 2019. године.

Пријаве морају бити у затвореној коверти и са назнаком : „ Пријава на Јавни позив за суфинансирање активности у циљу подизања конкурентности кроз сертификацију система квалитета хране у 2019. години“

Захтеви се достављају преко писарнице Општинске управе општине Бајина Башта или поштом на адресу:

Општина Бајина Башта

Одељење за послове урбанизма,  грађевинарства и имовинско-правне послове

Канцеларија бр.19 – послови пољопривреде и водопривреде

На полеђини коверте написати назив и адресу подносиоца Захтева.

Неблаговремени и непотпуни захтеви, као и Захтеви поднети супротно условима овог Јавног позива  неће бити разматрани.

01 број: 320-1/2019

Бајина Башта, дана 13. новембра 2019. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

Јавни позив за суфинансирање пројеката удружења у области пољопривреде у 2019. години

На основу члана 13. став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју («Сл. гласник РС», бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/16 ), члана 68. Статута општине Бајина Башта («Службени лист општине Бајина Башта», бр.2/2019), члана 8. став 1. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Бајина Башта за 2019. годину («Службени лист општине Бајина Башта», бр.6/2019) и тачке 2.3. шифра мере 102. Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја  за подручје територије општине Бајина Башта за 2019. годину 01 број 320-1/2019 («Службени лист општине Бајина Башта», бр.4/019 и 9/2019), Председник општине Бајина Башта, дана 06. новембра 2019. године,  расписује

Јавни позив

за  суфинансирање пројеката  удружења  у области  пољопривреде у 2019. години

 

Предмет Јавног позива

је додела финансијских средстава за спровођење активности у оквиру пројеката Удружења пољопривредника у 2019. години чија је делатност или активност за коју се траже средства у вези са пољопривредном производњом и руралним развојем.

Област Јавног позива  – развој пољопривредне производње и руралног развоја

Општи циљ Јавног позива:  Унапређење рада постојећих Удружења, као и   квалитета и промоције живота у руралним подручјима спровођењем активности којима се јача свест о значају развоја пољопривреде .

Опредељена средства:  Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја  за подручје територије општине Бајина Башта за 2019. годину за меру 102 – Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде, опредељена су финансијска средства у износу од  600.000,00 динара на име расподеле за 2019. годину и то:

 • програмска активност 0101-0002 – Мере подршке руралном развоју, позиција 48/1, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама – Мере руралног развоја: Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде .

Средства која се одобре за реализацију пројекта јесу наменска средства и могу да се користе искључиво за реализацију пројектних активности  и у складу са Уговором који се закључује између Председника општине Бајина Башта и Удружења- носиоца пројекта.

Интензитет помоћи: Удружења могу остварити право на подстицаје до 50 % вредности реализованих програмских активности, до утрошка планираних средстава за ову намену.

У обзир се узимају пројектне активности које су реализоване у периоду од 01. јануара 2019. године  до краја 2019. године.

Општи услови за учешће на Јавном позиву:  Право учешћа на Јавном позиву имају Удружења основана ради остваривања општекорисног циља у области пољопривредне производње и руралног развоја, уписана у Регистар Агенције за привредне  регистре:

 • која имају седиште на територији општине Бајина Башта,
 • чији се циљеви, дефинисани статутом/оснивачким актом, остварују у области пољопривреде и руралног развоја,
 • да се активности за чију реализацију се траже средства не финансирају из других извора финансирања тј. да нису предмет конкурса других јавних фондова,
 • која су испунила доспеле обавезе по раније одобреним захтевима финансираним од стране локалне самоуправе,
 • Одобрене пројектне активности морају бити спроведене до краја 2019. године.

Потребна документација која се подноси :

 • читко попуњен образац пријаве са обавезним потписом подносиоца захтева,
 • попуњен образац описа пројекта,
 • фотокопија Решења о упису у Регистар удружења,
 • потврда банке о жиро рачуну Удружења.

Председник општине Бајина Башта након доношења Одлуке  о избору пројеката и додели средстава са носиоцем пројекта се закључује Уговор којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорених страна.

У случају да се носилац пројекта не одазове закључењу Уговора у року од 7 дана, сматраће се да је одустао од одобреног пројекта.

Правдање одобрених средстава

Удружење је дужно да Председнику општине и Одељењу финансија, буџета и рачуноводства Општинске управе општине Бајина Башта поднесе завршни финансијски извештај до краја 2019. године који садржи преглед свих трошкова који су настали током реализације пројектних активности као и документацију која оправдава настале трошкове ( оригинал рачуна, оверених извода о плаћању и др.).

Начин подношења пријаве

Рок за подношење пријава је закључно са 20. новембром 2019. године.

Пријаве морају бити у затвореној коверти и са назнаком : „ Пријава на Јавни позив за суфинансирање пројеката Удружења у области пољопривреде у 2019. години“

Пријаве се достављају преко писарнице Општинске управе општине Бајина Башта или поштом на адресу:

Општина Бајина Башта

Одељење за послове урбанизма,  грађевинарства и имовинско-правне послове

Канцеларија бр.19 – послови пољопривреде и водопривреде

На полеђини коверте написати назив и адресу подносиоца пријаве.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве поднете супротно условима овог Јавног позива  неће бити разматране.

 

01 број: 320-1/2019

Бајина Башта, дана 06. новембра 2019. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

Конкурс за доделу стипендија студентима за школску 2019/2020. годину

На основу члана 11. Одлуке о стипендирању студената («Сл. лист општине Бајина Башта» бр. 9/2005) и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о стипендирању студената («Сл. лист општине Бајина Башта» бр. 12/2012), Комисија за стипендирање студената на седници одржаној дана 10.09.2019. године, расписује

К о н к у р с

за доделу стипендија студентима за школску

2019/2020. годину

 УСЛОВИ КОНКУРСA

На конкурс се могу пријавити редовни студенти, почев од прве године основних студија па до краја студија, који се школују за следећа дефицитарна занимања, за која су потребе исказале установе, организације и јавна предузећа у општини Бајина Башта, а то су:

 

– професор латинског језика     1

– професор руског језика           2

– професор физике                     5

– професор математике              2

 

Право да конкуришу имају студенти који су у претходној школској години постигли изузетан успех.

Под изузетним успехом подразумева се:

– за студенте прве године (бруцоше) средња оцена 5,00 остварена у завршној години средње школе,

– за студенте старијих година средња оцена (просечна) у претходној години најмање 9,00.

Право на стипендију могу остварити студенти који имају пребивалиште на територији општине Бајина Башта и то најмање две године пре расписивања конкурса за доделу стипендије.

Право на стипендију могу остварити и стипендију користити само они студенти који редовно уписују одговарајуће године студија у роковима предвиђеним Статутом факултета.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Студенти подносе Комисији следећа документа:

–  пријаву на конкурс, односно захтев,

– доказ о испуњењу услова конкурса који морају бити званични документи факултета, односно уверење о успеху из претходне године студија или средње школе издати у прописаној форми и оверени,

–  фотокопију индекса

–  фотокопију личне карте и индекса

–  фотокопију банковне картице

 РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНАТА

Рок за пријављивање на конкурс је од 04.11.2019. године до 29.11.2019. године на шалтеру Општинске управе у Општини Бајина Башта.

Неблаговремено поднети захтеви и непотпуно достављена конкурсна документа не разматрају се. Документа поднета на конкурс се не враћају.

ДОДЕЛА СТИПЕНДИЈА

Комисија од 7 чланова, формирана од стране Скупштине општине Бајина Башта, додељује стипендије студентима са подручја општине Бајина Башта, а према критеријумима прописаним Одлуком о стипендирању студената («Сл.лист општине Бајина Башта» бр. 9/05 и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о стипендирању студената («Сл.лист општине Бајина Башта» бр. 12/012).

Кандидат који је незадовољан одлуком о додели стипендије може уложити приговор Општинском већу у року од 10 дана од дана пријема обавештења о избору.

Рок за одлучивање по приговору је 10 дана.

Са студентом који је добио стипендију закључује се посебан уговор којим се уређују и прецизирају међусобна права и обавезе.

Кандидати који остваре право на стипендију исту примају у 10 месечних рата и настављају са коришћењем права на стипендију до краја студија, уз подношење уверења факултета о испуњењу школског услова, коју подносе у време конкурсног рока. Месечни износ рате биће одређен према средствима у буџету за ту намену.

Комисија за стипендирање ће утврђивати износе стипендија.

ПРЕСТАНАК ПРАВА НА СТИПЕНДИЈУ

Кориснику стипендије обуставља се одобрена исплата стипендије ако:

– се утврди да подаци који су послужили као основ и доказ за остваривање права на стипендију не одговарају чињеничном стању,

– студент не стекне услове за упис у наредну годину студија,

– промени пребивалиште,

– једнострано раскине уговор о стипендирању.

Губитком стипендије из наведених разлога настаје обавеза враћања примљеног износа стипендије у року од 15 дана од дана пријема обавештења о висини износа који је потребно вратити.

Корисник стипендије дужан је да се јави Општини у року од месец дана од завршетка студија. Општина ће корисника стипендије упутити на рад у установу, орган или предузеће на подручју општине Бајина Башта у року од три месеца од дана када се пријавио Општини, чему је он дужан да се одазове, као и да остане на раду дупло више времена од времена за које је примао стипендију.

Уколико се корисник стипендије не одазове на рад или на раду не остане онолико времена колико је прописано, сматраће се да је једнострано раскинуо уговор, у ком случају је дужан Општини вратити стипендију.

Уколико Општина кориснику стипендије не обезбеди запошљавање, корисник стипендије је слободан да заснује радни однос по свом избору, у ком случају му престаје обавеза враћања стипендије.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                                         Дејан Млађеновић

Величина слова